Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU aanvragen)

Beschikbaar subsidiebedrag: 82.5 miljoen
De MDIEU-subsidie aanvragen zijn beschikbaar voor bedrijven en samenwerkingsverbanden die hun werknemers gemotiveerd, gezond en productief willen houden

Wat is MDIEU subsidie aanvraag?

De MDIEU biedt bedrijven en samenwerkingsverbanden financiële ondersteuning om activiteiten te ontwikkelen die een stevige impuls geven aan de duurzame inzetbaarheid (DI) van werknemers. Dit betekent: werkenden gemotiveerd, gezond en productief houden. De MDIEU biedt subsidie voor activiteiten die structurele aandacht voor DI bevorderen en die de eigen regie van werkenden versterken. De subsidie kan ook worden gebruikt voor het verder ontwikkelen, intensiveren of monitoren van bestaande initiatieven.

Instrumenten MDIEU aanvraag

De subsidie kent twee onderdelen:

1. Duurzame inzetbaarheid (DI) - ondersteuning van bedrijven die investeren in activiteiten voor de duurzame inzetbaarheid van werkenden in het bedrijf. Hierbinnen zijn vier thema's aangewezen:

 • Het gezond, veilig en vitaal werken bevorderen
 • Goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap bevorderen
 • Een leven lang ontwikkelen én de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren
 • De bewustwording bij werkenden bevorderen, zowel van DI als van de eigen regie op de loopbaan

2. Eerder uittreden (RVU) - subsidie voor uitkeringen aan oudere werknemers met zwaar werk die eerder willen stoppen met werken (max. 3 jaar voor AOW). Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Er moet sprake zijn van zwaar werk. Ook blijkt duidelijk welke groep(en) werknemers dit werk doen en dat eerder stoppen met werken hiervoor een oplossing is;
 • Het aanbod om eerder te stoppen wordt alleen aan een duidelijk afgebakende groep werknemers gedaan;
 • De werknemers stoppen maximaal 3 jaar voordat ze hun AOW-leeftijd bereiken;
 • De werknemer stopt vrijwillig eerder met werken. De werknemer kan voor de beeindigde arbeidsovereenkomst geen beroep doen op een werkloosheidsuitkering;
 • De werknemer die stopt ontvangt maandelijks de overeengekomen uitkering van de werkgever;
 • De maandelijkse betalingen aan de werknemers die stoppen, worden tot maximaal het fiscaal vrijgestelde bedrag gesubsidieerd. In 2023 is dit 2.037 euro bruto per maand en dus 24.444 euro bruto per jaar. Als de maandelijkse betalingen hoger zijn dan het vrijgestelde bedrag, wordt alleen subsidie betaald over het vrijgestelde deel.

Uitgangspunten & algemene voorwaarden voor MDIEU aanvraag

 • Het betreft een maatwerk subsidie: je bepaalt zelf vanuit de knelpunten welke thema’s worden aangestipt en daarbinnen de activiteiten;
 • Subsidiedrempel: Het minimale aanvraagbedrag betreft 75.000 euro. Dit betekent een bepaalde schaalgrootte van de aanvraag;
 • De werkgever vraagt de subsidie aan. Betrokkenheid van de werknemersvertegenwoordiging is uiteraard vereist;
 • Subsidie voor RVU is alleen mogelijk als je ook investeert in duurzame inzetbaarheid;
 • Je kiest zelf de projectperiode: doorgaans 2 jaren vanaf datum indiening van de aanvraag met als uiterlijke einddatum: december 2025

Stappenplan aanvragen MDIEU

Stap 1: Bedrijfsanalyse

De bedrijfsanalyse is de basis voor het activiteitenplan (stap 2), waarvoor  in het najaar van 2023 subsidie kan worden aangevraagd. De bedrijfsanalyse is nodig om stap 2 in te kunnen dienen. Advies is daarom om hier snel mee te beginnen. De bedrijfsanalyse kan door een extern adviseur worden uitgevoerd, maar ook interne uitwerking wordt gesubsidieerd.

Stap 2: subsidieaanvraag voor een activiteitenplan 

Op basis van de bedrijfsanalyse wordt de aanvraag (het activiteitenplan en de begroting) opgesteld. Hiermee kun je subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van de werkenden in het bedrijf vergroten. Deze stap wordt gezien als de daadwerkelijke indiening.

Subsidie MDIEU

De subsidie bedraagt:

 • 50% subsidie voor het onderdeel duurzame inzetbaarheid (DI);
 • 25% subsidie voor eerder stoppen met werken (RVU);
 • 5.000 euro voor de bedrijfsanalyse.

Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt 75.000 euro. Indienen kan van 1 september tot en met 30 november 2023.

Subsidycloud

SubsidyCloud is ervaren in het aanvragen van de MDIEU en verwante subsidies. We hebben diverse specialisten in dienst die op allerlei vlakken ondersteuning kunnen bieden. Hulp nodig bij het aanvragen? neem dan kan contact op via de gegevens onderaan deze pagina of start de subsidiescan.

 

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down