Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Beschikking: een schriftelijke toezegging tot verlening van een Bijdrage naar aanleiding van een ten behoeve van Opdrachtgever ingediende subsidieaanvraag;

1.2 Bijdrage: een subsidie, krediet, fiscale vrijstelling of andere (financiële) bijdrage toegekend aan Opdrachtgever;

1.3 SC: SubsidyCloud (Maas & Kleiberg Rotterdam B.V.) alsmede aan haar gelieerde vennootschappen, die naar deze Algemene Voorwaarden verwijzen;

1.4 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met SubsidyCloud (hierna SC) en/of met wie zij hierover onderhandelt, inclusief haar rechtsopvolgers;

1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht tussen SC en Opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van Werkzaamheden door SC;

1.6 Subsidiemanagement: het geheel van activiteiten dat verband houdt met het opstellen, verwerken, indienen en/of beheren van een subsidieaanvraag, met als doel een Bijdrage te verkrijgen op basis van een subsidieprogramma- of regeling;

1.7 Werkzaamheden: de in de offerte omschreven werkzaamheden bestaande uit Subsidiemanagement en overige werkzaamheden die SC onder de Overeenkomst zal verrichten evenals aanvullende werkzaamheden waartoe Opdrachtgever opdracht heeft verleend aan SC.

 

2. Werkingssfeer

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en SC, behoudens wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden. SC is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen;

2.2 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met SC voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken;

2.3 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en SC zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van deze nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zoveel mogelijk in acht worden genomen;

2.4 Indien sprake is van een Overeenkomst met meer dan één Opdrachtgever, zullen al deze Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de Overeenkomst op een Opdrachtgever rusten;

2.5 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden alle Werkzaamheden, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, uitsluitend aanvaard en verricht door SC.

 

3. Aanbiedingen en offertes

3.1 De door Opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend. SC kan haar offertes steeds herroepen, zelfs indien hierin een termijn voor aanvaarding is vermeld;

3.2 De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij  anders aangegeven;

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht SC niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende offerte door SC retour is ontvangen;

4.2 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is SC daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SC anders aangeeft;

4.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud of de strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde duur is aangegaan.

 

5. Terbeschikkingstelling van informatie

5.1 Opdrachtgever is gehouden alle informatie, gegevens en bescheiden, welke SC overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen;

5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan SC ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn;

5.3 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en/of gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan SC ter beschikking zijn gesteld, heeft SC het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 SC zal de door haar te verrichten Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. SC zal zich inspannen om het best mogelijke resultaat te bereiken, maar kan er niet voor instaan dat een bepaald resultaat wordt bereikt;

6.2 SC kan de Werkzaamheden laten uitvoeren door hulppersonen. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de rechtsverhouding met Opdrachtgever van overeenkomstige toepassing op de in opdracht van SC uit te voeren of uitgevoerde dienstverlening door deze hulppersonen;

6.3 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

6.4 Opdrachtgever verzendt van alle door haar van derden ontvangen correspondentie die betrekking hebben op de Werkzaamheden onverwijld een afschrift aan SC;

6.5 Opdrachtgever onthoudt zich tijdens de duur van de Overeenkomst van activiteiten die SC bij de uitvoering van de Overeenkomst kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen.

 

7. Subsidiemanagement

7.1 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op Subsidiemanagement geldt dat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, SC haar Werkzaamheden verricht op basis van exclusiviteit. Dit houdt in dat het Opdrachtgever gedurende de Overeenkomst (incl. eerdere overeenkomsten) niet is toegestaan om overeenkomsten van gelijke strekking aan te gaan met derden;

7.2 Opdrachtgever zal aan SC voor de duur van de Overeenkomst een volmacht verlenen voor alle met de Subsidiemanagement verband houdende (rechts)handelingen, waaronder het indienen van subsidieaanvragen en het corresponderen namens Opdrachtgever. Opdrachtgever zich zal onthouden van het zelfstandig verrichten van (rechts)handelingen die onder het bereik van de volmacht vallen, waaronder in het bijzonder begrepen het zelfstandig indienen van de aanvraag;

7.3 Indien de Opdrachtgever besluit om een door SC voorbereide subsidieaanvraag niet in te dienen, in te trekken en/of de Overeenkomst voortijdig te beëindigen, zal zij de door SC gewerkte uren vergoeden tegen het gebruikelijke uurtarief van € 200,00 exclusief 21% btw.

 

8. Termijn van uitvoering

8.1 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn;

8.2 Is Opdrachtgever een voorschot verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

 

9. Contractduur (einde overeenkomst)

9.1 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur, wordt deze na het verstrijken van de overeengekomen periode steeds voor een aansluitende zelfde periode verlengd, tenzij schriftelijk opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de lopende contractperiode. Overeenkomsten aangegaan voor een bepaalde duur kunnen niet tussentijds opgezegd worden. Overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde duur kunnen schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van 6 maanden;

9.2 SC is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel te ontbinden, zonder schadeplichtig jegens Opdrachtgever te zijn, indien continuatie van de Werkzaamheden in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. Of hiervan sprake is, staat uitsluitend ter beoordeling van SC;

9.3 SC behoudt bij opzegging (als bedoeld in art. 9.1) en (tussentijdse) beëindiging (art. 9.2) in alle gevallen aanspraak op betaling van het overeengekomen honorarium en vergoeding van de (on)kosten voor in verband met de tot dan toe verrichte Werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte Werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover SC na beëindiging van de Overeenkomst nog werkzaamheden dient te verrichten en/of dient mee te werken aan de overdracht van werkzaamheden aan derden, worden deze extra werkzaamheden en/of hiermee verband houdende kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht;

9.4 Indien Opdrachtgever na het eindigen van deze Overeenkomst een Bijdrage realiseert welke (geheel of gedeeltelijk) het gevolg is van door SC verrichte Werkzaamheden en/of door SC aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, is SC gerechtigd tot een honorarium ter hoogte van 75% van het eerder door SC hiervoor in rekening gebrachte honorarium van de desbetreffende aanvraag.

 

10. Honorarium

10.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een honorarium op basis van een uurtarief, een vast honorarium (fixed fee), een abonnement, No Cure No Pay of een mengvorm van voornoemde honoraria overeenkomen;

10.2 Indien No Cure No Pay is overeengekomen, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd aan SC op het moment van toekenning van de Bijdrage onder de Beschikking. De hoogte van het honorarium wordt berekend over de op grond van de Beschikking maximaal toe te kennen Bijdrage;

10.3 Indien een uurtarief is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren;

10.4 Indien een abonnement wordt overeengekomen, betreft de in de offerte opgenomen abonnementsvergoeding altijd een vergoeding per jaar (en niet voor de gehele looptijd van de Overeenkomst);

10.5 Werkzaamheden van SC die betrekking hebben op het bieden van ondersteuning bij een subsidiecontrole en/of bezwaarprocedure geschieden tegen een vast honorarium (fixed fee) van € 1.000, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen;

10.6 Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de Overeenkomst en SC van oordeel is dat de Werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is sprake van meerwerk, ook indien tussen partijen eerder een vast honorarium is overeengekomen. Indien SC meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en deze informeren over de gevolgen daarvan voor het honorarium. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de  uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden gevolgen voor het honorarium, tenzij zij onmiddellijk na de bedoelde kennisgeving door SC daar schriftelijk bezwaar tegen maakt;

10.7 Indien de offerte een inschatting van het aantal werkzame uren bevat, is deze niet bindend voor SC;

10.8 SC is te allen tijde gerechtigd om van de Opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen, alvorens de opgedragen Werkzaamheden worden aangevangen of gecontinueerd. SC zal dit voorschot onder zich te houden gedurende de Overeenkomst en deze na beëindiging van de Overeenkomst verrekenen met haar eindfactuur;

10.9 SC is gerechtigd haar tarieven jaarlijks te indexeren. De indexering zal worden gebaseerd op de stijging van de CPI alle huishoudens tussen de aanvangsdatum van de Overeenkomst en de datum van indexering van het tarief. Daarnaast behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de tarieven te verhogen indien de ontwikkeling van lonen, lasten, kosten en/of marktontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Voordat een tariefwijziging wordt doorgevoerd wordt Opdrachtgever hier schriftelijk van in kennis gesteld.

 

11. Betaling

11.1 Het honorarium van SC, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en SC hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan SC verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht;

11.2 Tenzij schriftelijk expliciet anders overeengekomen, geschieden alle betalingen door middel van een maandelijkse incasso, waarvoor Gebruiker verplicht is SC te machtigen. Voor de Opdrachtgever geldt dat machtiging plaatsvindt door middel van het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden bij het geven van de opdracht tot het verlenen van de SC Diensten. Voor de Partner geldt dat de machtiging door of middels de Overeenkomst plaatsvindt, tenzij daarin expliciet een andere betalingsregeling is vastgelegd;

11.3 Indien de Opdrachtgever de machtiging voor maandelijkse incasso zonder gegronde reden intrekt of indien de automatische incasso om andere niet aan SC toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, behoudt SC zich het recht voor om dertig dagen nadat de vordering opeisbaar is geworden de toegang tot het SC Domein te blokkeren en de kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste te laten komen van de Opdrachtgever;

11.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de onder lid 2 van artikel 11 genoemde termijn heeft betaald, is SC gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van SC vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening;

11.5 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die SC maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 250 te vermeerderen met btw;

11.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

12. Klachtenregeling

12.1 Klachten met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie, waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan SC kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan aan Opdrachtgever dienaangaande geen rechten meer toekomt;

12.2 Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van SC waarop de klacht geen betrekking heeft;

12.3 Indien SC een gebrek in de verrichtte Werkzaamheden aangetoond acht, zal zij de keuze hebben tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1 Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen binnen een vervaltermijn van één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de rechten van de Opdrachtgever zijn vervallen;                                                                                                                                                                                             

13.2 SC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

13.3 SC is in geval van niet-deugdelijk gebleken Werkzaamheden tot geen verdere (vergoedings-)verplichtingen gehouden dan bepaald in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden;

13.4 Voor het geval op enig moment in rechte vast zou komen te staan dat SC voor enige verdere schade voortvloeiend uit de uitvoering door SC van de Overeenkomst wel aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht van SC in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van SC uitkeert;

13.5 Indien – om welke reden dan ook – geen sprake is van een uitkering door de verzekeringsmaatschappij, is de vergoedingsplicht van SC beperkt tot het maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende Werkzaamheden, dan wel indien de Overeenkomst een looptijd heeft van meer dan zes maanden tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden;

13.6 Opdrachtgever vrijwaart SC voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan SC onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van SC;

13.7 Indien SC derden betrokken heeft bij de uitvoering van de Overeenkomst, is SC voor eventuele fouten van die derden niet aansprakelijk, behoudens voor zover Opdrachtgever bewijst dat SC in redelijkheid niet tot een keuze voor die derde had moeten komen;

13.8 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door SC voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben. Het is daarmee een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW, welke door Opdrachtgever niet kan worden herroepen;

13.9 De aansprakelijkheidsbeperkingen van SC zijn alleen dan niet van toepassing wanneer de schade is veroorzaakt door opzet, ernstige nalatigheid of bewuste roekeloosheid van SC of haar bestuurder(s) en de daaruit vervaardigde uittreksels schriftelijk bewijs leveren;

13.10 Indien SC tezamen met één of meer andere opdrachtnemers van Opdrachtgever een opdracht heeft ontvangen, is ieder der opdrachtnemers aansprakelijk voor een tekortkoming in de door haar uitgevoerde (deel)Werkzaamheden;

13.11 SC is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst onvoorziene wijzigingen in wet- of regelgeving die verband houdt met subsidieverlening.

 

14. Overmacht

14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

14.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SC niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SC worden daaronder begrepen;

14.3 SC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SC haar verplichtingen had moeten nakomen;

14.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

14.5 Voor zover SC ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

15. Geheimhouding en Non-concurrentie

15.1 SC is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever tegenover derden;

15.2 SC is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval SC voor zichzelf optreedt in een civiele procedure, of een tucht- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn;

15.3 Tenzij daartoe door SC voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van SC, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen;

15.4 Opdrachtgever zal geen medewerkers of opdrachtnemers van SC, die direct of indirect met de uitvoering van de Werkzaamheden zijn belast, in dienst nemen of direct of indirect werkzaamheden laten verrichten, of hen daartoe bewegen, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als gedurende een periode van twee jaar daarna.

 

16. Intellectuele eigendom

16.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle door SC ter beschikking gestelde zaken in het kader van de door haar verleende diensten (waaronder adviezen, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, (subsidie-)aanvragen, evenals voorbereidend materiaal daarvan) berusten uitsluitend bij SC en gaan in geen geval over op Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;

16.2 Alle door SC aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zijn uitsluitend bestemd om alleen door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

17. Contractsoverneming

17.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting of recht uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij SC zich hiermee vooraf schriftelijk akkoord heeft verklaard. SC is gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle terzake relevante (betalings-)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze Algemene Voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen;

17.2 In geval van contract overneming vrijwaart Opdrachtgever SC ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

 

18. Vervaltermijn

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens SC in verband met het verrichten van Werkzaamheden door SC in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

19. Nawerking

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

 

20. Strijdige clausules

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de offerte onderlinge tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de offerte opgenomen voorwaarden.

 

21. Toepasselijk recht; Geschillenregeling

21.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en SC waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing;

21.2 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en SC, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

chevron-down