Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Algemene Voorwaarden

Home » Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Beschikking: een schriftelijke toezegging tot verlening van een Bijdrage naar
aanleiding van een ten behoeve van Opdrachtgever ingediende subsidieaanvraag;

1.2. Bijdrage: een subsidie, krediet, fiscale vrijstelling of andere (financiële) bijdrage
toegekend aan Opdrachtgever;

1.3. SubsidyCloud: Subsidycloud Tech B.V., handelend onder de naam SubsidyCloud,
evenals aan haar gelieerde vennootschappen, die naar deze algemene
voorwaarden verwijzen;

1.4. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die een Overeenkomst aangaat met
SubsidyCloud en/of met wie zij hierover onderhandelt, inclusief haar
rechtsopvolgers;

1.5. Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht tussen SubsidyCloud en
Opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van Werkzaamheden door
SubsidyCloud;

1.6. Partij(en): SubsidyCloud en/of Opdrachtgever;

1.7. Subsidiemanagement: het geheel van activiteiten dat verband houdt met het
opstellen, verwerken, indienen en/of beheren van een (WBSO-)subsidie aanvraag,
met als doel een Bijdrage te verkrijgen op basis van een subsidieprogramma- of
regeling;

1.8. Werkzaamheden: de in de offerte omschreven werkzaamheden die SubsidyCloud
onder de Overeenkomst zal verrichten evenals aanvullende werkzaamheden
waartoe Opdrachtgever opdracht heeft verleend aan SubsidyCloud;

1.9. Vergoeding: de vergoeding die Opdrachtgever aan SubsidyCloud verschuldigd is
voor de Werkzaamheden die SubsidyCloud aan Opdrachtgever levert of zou
leveren.

2. Werkingssfeer

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen
tussen Opdrachtgever en SubsidyCloud, behoudens wijzigingen in deze
algemene voorwaarden. SubsidyCloud is te allen tijde gerechtigd om deze
algemene voorwaarden te wijzigen.

2.2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten
met SubsidyCloud voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten
worden betrokken.

2.3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en SubsidyCloud zullen
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van deze
nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij doel en strekking
van de oorspronkelijke bepaling(en) zoveel mogelijk in acht worden genomen.

2.4. Indien sprake is van een Overeenkomst met meer dan één Opdrachtgever, zullen
al deze Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle
verplichtingen die op grond van de Overeenkomst op een Opdrachtgever rusten.

2.5. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden
alle Werkzaamheden, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een
bepaalde persoon, uitsluitend aanvaard en verricht door SubsidyCloud.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1. De door Opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend. SubsidyCloud kan haar
offertes steeds herroepen, zelfs indien hierin een termijn voor aanvaarding is
vermeld.

3.2. De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en eventuele
andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

3.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht SubsidyCloud niet tot het verrichten van
een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

4.1.1. De door Opdrachtgever ondertekende offerte door SubsidyCloud retour is
ontvangen, of, als dit eerder is;
4.1.2. SubsidyCloud met de uitvoering van de Overeenkomst begint op verzoek
van Opdrachtgever.

4.2. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is
SubsidyCloud daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SubsidyCloud
anders aangeeft.

4.3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud of
de strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde
duur is aangegaan.

4.4. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend aan SubsidyCloud te zijn gegeven; ook
als het de bedoeling van Partijen is dat een Opdracht zal worden uitgevoerd door
een bepaalde aan SubsidyCloud verbonden persoon. De artikelen 7:404, 7:407 lid
2 en 7:409 lid 1 BW zijn niet van toepassing op de opdracht of de Overeenkomst of
de Werkzaamheden. Onder een aan SubsidyCloud verbonden persoon wordt
begrepen: de werknemers, de adviseurs, opdrachtnemers, de partners, de
bestuurders en de aandeelhouders van SubsidyCloud.

5. Terbeschikkingstelling van informatie

5.1. Opdrachtgever is verplicht om SubsidyCloud tijdig alle gevraagde en relevante
informatie te verstrekken, waaronder begrepen het onverwijld doorzenden van
alle door haar van derden ontvangen correspondentie (waaronder begrepen de
Beschikking) die betrekking hebben op de Werkzaamheden. SubsidyCloud mag
erop vertrouwen dat de informatie die Opdrachtgever aan SubsidyCloud
aanlevert, juist en volledig is. Opdrachtgever begrijpt dat als Opdrachtgever niet
aan deze verplichtingen voldoet, dit gevolgen heeft voor de uitvoering van de
Overeenkomst.

5.2. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en/of
gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan SubsidyCloud ter beschikking zijn 
gesteld, heeft SubsidyCloud het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1. SubsidyCloud zal de door haar te verrichten Werkzaamheden naar beste inzicht
en vermogen uitvoeren. SubsidyCloud zal zich inspannen om het best mogelijke
resultaat te bereiken, maar kan er niet voor instaan dat een bepaald resultaat
wordt bereikt.

6.2. Opdrachtgever voert de Overeenkomst uit met de zorg van een goed
opdrachtgever.

6.3. SubsidyCloud kan de Werkzaamheden laten uitvoeren door hulppersonen. Deze
algemene voorwaarden zijn in de rechtsverhouding met Opdrachtgever van
overeenkomstige toepassing op de in opdracht van SubsidyCloud uit te voeren of
uitgevoerde dienstverlening door deze hulppersonen.

6.4. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd
kan SubsidyCloud de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase
behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. Subsidiemanagement

7.1. SubsidyCloud verleent haar werkzaamheden die betrekking hebben op
Subsidiemanagement op basis van exclusiviteit, tenzij SubsidyCloud en
Opdrachtgever uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken maken.
Het voorgaande betekent ook dat Opdrachtgever niet zelfstandig
subsidieaanvragen zal indienen. Indien Opdrachtgever zich niet aan de
exclusiviteitsafspraak houdt, geldt dat Opdrachtgever SubsidyCloud een direct
opeisbare boete verbeurt ten behoeve van SubsidyCloud van EUR 10.000 per
overtreding en een periodieke boete van EUR 500 voor elke dag (of gedeelte
daarvan) dat de overtreding voortduurt. SubsidyCloud hoeft geen verlies of
schade aan te tonen en heeft het recht schadevergoeding te vorderen, voor zover
deze de verbeurde boete overtreft.

7.2. Opdrachtgever zal aan SubsidyCloud voor de duur van de Overeenkomst een
volmacht verlenen voor het verrichten van alle met de Subsidiemanagement
verband houdende (rechts)handelingen namens Opdrachtgever, waaronder het
indienen van subsidieaanvragen en het corresponderen namens Opdrachtgever
met de relevante partijen.

7.3. Indien de Opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, besluit om een door
SubsidyCloud (geheel of gedeeltelijk) voorbereide subsidieaanvraag niet in te
dienen of in te trekken, zal zij de door SubsidyCloud aan de subsidieaanvraag
bestede uren vergoeden op basis van een EUR 250 uurtarief (te vermeerderen
met btw).

7.4. Het is Opdrachtgever (of een aan Opdrachtgever gelieerde (rechts)persoon) niet
toegestaan om een door SubsidyCloud geheel of gedeeltelijk voorbereide en
eerder afgewezen of ingetrokken subsidieaanvraag (opnieuw) in te dienen zonder
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SubsidyCloud.
SubsidyCloud zal haar goedkeuring niet onthouden indien Opdrachtgever de door
SubsidyCloud aan de subsidieaanvraag besteedde uren alsnog vergoedt op basis
van een EUR 250 uurtarief (te vermeerderen met btw).

7.5. Indien Opdrachtgever een abonnementsdienst afneemt van SubsidyCloud, ziet dit
abonnement op een eenmalige oplevering van een subsidie rapportage
(subsidiescan) met relevante subsidiemogelijkheden. Hierna zal SubsidyCloud
zich inspannen om Opdrachtgever via haar portal te wijzen op andere
subsidiemogelijkheden wanneer deze zich voordoen. SubsidyCloud is na
oplevering van de subsidiescan niet gehouden om jaarlijks een bijgewerkt
rapportage te verstrekken.

8. Termijn van uitvoering

8.1. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
Werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale
termijn.

8.2. Is Opdrachtgever een voorschot verschuldigd of dient hij voor de uitvoering
benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen
de Werkzaamheden dient te worden afgerond niet eerder in dan nadat de
betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking
is gesteld.

9. Duur en einde van de overeenkomst

9.1. Een Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd wordt, na het verstrijken van de
in de Overeenkomst bepaalde periode, steeds voor een aansluitende zelfde
periode verlengd, tenzij deze schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van
een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de lopende
contractperiode. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd mag alleen tussentijds
worden opgezegd als dit in de Overeenkomst is afgesproken, of als het gebeurt
met instemming van beide Partijen.

9.2. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan schriftelijk worden opgezegd met
een opzegtermijn van 6 maanden.

9.3. Iedere Partij mag een Overeenkomst per direct beëindigen, ongeacht of deze
voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan, als de andere Partij.

9.3.1. faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
9.3.2. surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen;
9.3.3. ontbonden is of haar bedrijf staakt;
9.3.4. toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen
onder de Overeenkomst, en – als de tekortkoming voor herstel vatbaar is
– heeft nagelaten de tekortkoming te herstellen binnen een redelijke
termijn na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving daartoe.

9.4. SubsidyCloud mag daarnaast de Overeenkomst per direct beëindigen indien de
continuatie van de Werkzaamheden in redelijkheid niet van haar gevergd kan
worden. Of hiervan sprake is, staat uitsluitend ter beoordeling van SubsidyCloud.

9.5. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, maakt SubsidyCloud in alle
gevallen aanspraak op betaling van de overeengekomen Vergoeding en
compensatie van de gemaakte (on)kosten in verband met de tot dan toe verrichte
Werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever de voorlopige resultaten van de tot
dan toe verrichte Werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor
zover SubsidyCloud na beëindiging van de Overeenkomst nog werkzaamheden
dient te verrichten en/of dient mee te werken aan de overdracht van
werkzaamheden aan derden, worden deze extra werkzaamheden en/of hiermee
verband houdende kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van
een EUR 250 uurtarief (te vermeerderen met btw).

9.6. Zodra het contract is geëindigd, hoeft SubsidyCloud geen Subsidiemanagement
activiteiten meer uit te voeren (zoals, maar niet beperkt tot, het bieden van advies,
het indienen van midden- of eindrapportages etc.)

10. Vergoeding

10.1. Opdrachtgever is aan SubsidyCloud een Vergoeding verschuldigd voor de
uitvoering van de Overeenkomst. De Vergoeding kan bestaan uit een vergoeding
op basis van een uurtarief, een vaste vergoeding (fixed fee), een
abonnementsvergoeding, een vergoeding op basis van No Cure No Pay of een
mengvorm van het voorgaande.

10.2. Indien Partijen een Vergoeding op basis van No Cure No Pay zijn
overeengekomen, is Opdrachtgever de Vergoeding verschuldigd op het moment
dat een Beschikking wordt gewezen waarbij een Bijdrage aan Opdrachtgever
wordt toegekend. De hoogte van de Vergoeding wordt berekend over de in de
Beschikking opgenomen maximale en volledige Bijdrage.
De Vergoeding is derhalve direct in zijn geheel betaalbaar aan SubsidyCloud, ook
indien de Bijdrage (bij wijze van voorbeeld) in termijnen wordt
uitgekeerd,afhankelijk is van nader te vervullen voorwaarden of de Opdrachtgever
(ongeacht de reden) geen gebruik maat van (een deel) van de Bijdrage.
Indien SubsidyCloud namens Opdrachtgever een subsidieaanvraag indient
waarbij een of meer projectpartner(s) betrokken zijn, wordt de door
Opdrachtgever te betalen Vergoeding berekend over de volledige Bijdrage, dus
inclusief het aandeel van de projectpartner(s) in de Bijdrage (tenzij de
projectpartner(s) een eigen overeenkomst heeft/hebben met SubsidyCloud en
zijn aandeel in de Vergoeding rechtstreeks betaalt). Indien iedere projectpartner
een eigen overeenkomst heeft met SubsidyCloud, dan wordt de Vergoeding
berekend over de aan iedere individuele projectpartner togekende Bijdrage.

10.3. Indien een uurtarief is overeengekomen, wordt de Vergoeding gebaseerd op de
SubsidyCloud daadwerkelijk bestede tijd.

10.4. Een overeengekomen abonnementsvergoeding betreft altijd een jaarlijkse
Vergoeding, en niet een eenmalige Vergoeding.

10.5. Werkzaamheden van SubsidyCloud die betrekking hebben op het bieden van
ondersteuning bij een subsidiecontrole geschieden tegen een vaste vergoeding
(fixed fee) van EUR 1.250, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

10.6. Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst ten aanzien van de
overeengekomen Werkzaamheden, en SubsidyCloud dienaangaande van oordeel
is dat de Werkzaamheden hierdoor worden verzwaard of uitgebreid, is sprake van
meerwerk, ook indien tussen Partijen een vaste Vergoeding (fixed fee) is
overeengekomen. Indien SubsidyCloud meent dat van meerwerk sprake is, zal zij
Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en deze
informeren over de gevolgen daarvan voor de Vergoeding. Opdrachtgever wordt
geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan
verbonden gevolgen voor de Vergoeding, tenzij zij onmiddellijk na de bedoelde
kennisgeving door SubsidyCloud daar schriftelijk bezwaar tegen maakt.

10.7. Indien de offerte een inschatting van het aantal werkzame uren bevat, is deze niet
bindend voor SubsidyCloud.

10.8. SubsidyCloud is gerechtigd haar tarieven jaarlijks te indexeren. De indexering zal
worden gebaseerd op de stijging van de CPI alle huishoudens tussen de aanvangsdatum
van de Overeenkomst en de datum van indexering van het tarief.
Daarnaast behoudt SubsidyCloud zich het recht voor de tarieven te verhogen
indien de ontwikkeling van lonen, lasten, kosten en/of marktontwikkelingen
daartoe aanleiding geven. Voordat een tariefwijziging wordt doorgevoerd wordt
Opdrachtgever hier schriftelijk van in kennis gesteld.

11. Facturatie en betaling

11.1. SubsidyCloud stuurt Opdrachtgever een factuur voor de verrichte
Werkzaamheden. De Vergoeding van SubsidyCloud, zo nodig vermeerderd met
verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per
kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever
in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en SubsidyCloud hierover andere
afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan SubsidyCloud
verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening
gebracht.

11.2. Opdrachtgever voldoet de factuur van SubsidyCloud binnen de in de
Overeenkomst bepaalde betalingstermijn.

11.3. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijnen heeft
betaald, is Opdrachtgever direct in verzuim en is SubsidyCloud gerechtigd zonder
nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van SubsidyCloud
vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot
op de datum van algehele voldoening.

11.4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten,
die SubsidyCloud maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever
van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom en rente
met een minimum van EUR 250 te vermeerderen met btw.

11.5. Opdrachtgever doet afstand van het recht om een schuld aan SubsidyCloud te
verrekenen met een eventuele vordering op SubsidyCloud.

11.6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover
de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn
verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht
de tenaamstelling van de factuur.

11.7. Klachten met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het
factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de stukken of informatie,
waarover Opdrachtgever klaagt, indien Opdrachtgever aantoont dat hij de fout
redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan SubsidyCloud kenbaar te worden
gemaakt, bij gebreke waarvan aan Opdrachtgever dienaangaande geen rechten
meer toekomt.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Eventuele vorderingen van de Opdrachtgever op SubsidyCloud vervallen twaalf
(12) maanden na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs
bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten, als
Opdrachtgever hiermee niet binnen die periode van twaalf (12) maanden een
procedure aanhangig heeft gemaakt of Partijen binnen diezelfde periode in
overleg zijn gegaan over een minnelijke oplossing. Het gaat hierbij om
vorderingsrechten op basis van (i) een tekortkoming in de uitvoering van de
Overeenkomst; (ii) een onrechtmatige daad; en/of (iii) een andere grond.

12.2. SubsidyCloud is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.

12.3. SubsidyCloud is geval van niet-deugdelijk gebleken Werkzaamheden tot geen
verdere (vergoedings-) verplichtingen gehouden dan bepaald in artikel 12 van
deze algemene voorwaarden.

12.4. Iedere aansprakelijkheid van SubsidyCloud jegens opdrachtgever voor schade in
verband met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot maximaal driemaal
het bedrag van de overeengekomen Vergoeding voor de desbetreffende
Werkzaamheden dan wel indien de Overeenkomst een looptijd heeft van meer
dan zes maanden tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes
maanden. Voor het geval op enig moment in rechte vast zou komen te staan dat
de in de voorgaande zin bedoelde beperking van de aansprakelijkheid van
SubsidyCloud geen stand zou houden, is de vergoedingsplicht van SubsidyCloud
in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van
SubsidyCloud uitkeert.

12.5. Opdrachtgever vrijwaart SubsidyCloud voor vorderingen van derden wegens
schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan SubsidyCloud onjuiste,
onvolledige of niet tijdig verzonden informatie heeft verstrekt.

12.6. Indien SubsidyCloud derden betrokken heeft bij de uitvoering van de
Overeenkomst, is SubsidyCloud voor eventuele fouten van die derden niet
aansprakelijk, behoudens voor zover Opdrachtgever bewijst dat SubsidyCloud in
redelijkheid niet tot een keuze voor die derde had kunnen komen.

12.7. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede
bedongen ten behoeve van de door SubsidyCloud voor de uitvoering van de
Overeenkomst ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op
deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben. Het is daarmee een derdenbeding
als bedoeld in artikel 6:253 BW, welke door Opdrachtgever niet kan worden
herroepen.

12.8. De aansprakelijkheidsbeperkingen van SubsidyCloud zijn alleen dan niet van
toepassing wanneer de schade is veroorzaakt door opzet, ernstige nalatigheid of
bewuste roekeloosheid van SubsidyCloud of haar bestuurder(s).

12.9. Indien SubsidyCloud tezamen met één of meer andere opdrachtnemers van
Opdrachtgever een opdracht heeft ontvangen, is ieder der opdrachtnemers
aansprakelijk voor een tekortkoming in de door haar uitgevoerde
(deel)Werkzaamheden.

12.10. SubsidyCloud is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ten tijde van
het aangaan van de Overeenkomst onvoorziene wijzigingen in wet- of regelgeving
die verband houdt met subsidieverlening.

13. Overmacht

13.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij
daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten
aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SubsidyCloud geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor SubsidyCloud niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van SubsidyCloud worden daaronder begrepen.

13.3. SubsidyCloud heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SubsidyCloud
zijn verplichtingen had moeten nakomen.

13.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij

13.5. Voor zover SubsidyCloud ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is SubsidyCloud gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.
Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een
afzonderlijke Overeenkomst.

14. Geheimhouding en Non-concurrentie

14.1. Partijen gaan zowel voor, tijdens als na de Overeenkomst, zorgvuldig om met alle
vertrouwelijke gegevens die zij over en weer van elkaar hebben ontvangen. Een
Partij zal vertrouwelijke gegevens van de andere Partij niet aan derden
bekendmaken, tenzij dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is,
de informatie is onderworpen aan artikel 15.2, of Partijen hierover schriftelijk
afspraken hebben gemaakt.

14.2. Opdrachtgever stemt ermee in dat SubsidyCloud de naam en contactgegevens,
contract- en factuurgegevens, niet-persoonlijke informatie en/of openbare
subsidie-informatie, alsmede noodzakelijke subsidiegegevens van Opdrachtgever
deelt met haar partners, waaronder (maar niet beperkt tot) gelieerde partijen voor
het verlenen van subsidie beheerdiensten, dan wel om te voldoen aan
toepasselijke wet- en regelgeving.

14.3. Tenzij daartoe door SubsidyCloud voorafgaande schriftelijke toestemming is
verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of
niet schriftelijke uitingen van SubsidyCloud , die niet zijn opgesteld of gedaan met
de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet
openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgen dat derden geen
kennis kunnen nemen van de door SubsidyCloud of aan haar gelieerde partijen
geproduceerde content.

14.4. Opdrachtgever zal geen medewerkers of opdrachtnemers van SubsidyCloud, die
direct of indirect met de uitvoering van de Werkzaamheden zijn belast, in dienst
nemen of direct of indirect werkzaamheden laten verrichten, of hen daartoe
bewegen, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als gedurende een
periode van twee jaar daarna.

15. Intellectuele eigendom

15.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle door SubsidyCloud ter
beschikking gestelde zaken (waaronder adviezen, analyses, documentatie,
rapporten, (subsidie-)aanvragen, evenals voorbereidend materiaal daarvan)
berusten uitsluitend bij SubsidyCloud en gaan in geen geval over op
Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

15.2. Alle door SubsidyCloud aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zijn
uitsluitend bestemd om alleen door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen
niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

15.3. Het intellectueel eigendom op de innovaties van Opdrachtgever berusten aan
Opdrachtgever en gaan in geen geval over op SubsidyCloud. De informatie die
voortkomt uit het intellectueel eigendom kan door SubsidyCloud wel gebruikt
worden voor haar subsidieaanvragen.

16. Contractsoverneming

16.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting of recht uit) de
Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij SubsidyCloud zich hiermee
vooraf schriftelijk akkoord heeft verklaard. SubsidyCloud is gerechtigd aan haar
toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder
geval om alsdan alle terzake relevante (betalings-)verplichtingen uit de
Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen.
Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de
verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen
expliciet anders overeenkomen.

16.2. In geval van contract overneming vrijwaart Opdrachtgever SubsidyCloud ter zake
van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of
onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst
en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of
regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

17. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen
vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook
jegens SubsidyCloud in verband met het verrichten van Werkzaamheden door
SubsidyCloud in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend
werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en
bevoegdheden.

18. Post-contractuele bedingen

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de
bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen
nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

19. Strijdige clausules

In het geval deze algemene voorwaarden en de offerte onderlinge tegenstrijdige
voorwaarden bevatten, gelden de in de offerte opgenomen voorwaarden.

20. Toepasselijk recht; Geschillenregeling

20.1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en SubsidyCloud waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

20.2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever
en SubsidyCloud, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden exclusief
beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

chevron-down