Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Beschikking: een schriftelijke toezegging tot verlening van een Bijdrage naar aanleiding van een ten behoeve van Opdrachtgever ingediende subsidieaanvraag;

1.2 Bijdrage: een subsidie, krediet, fiscale vrijstelling of andere (financiële) bijdrage toegekend aan Opdrachtgever;

1.3 SubsidyCloud: Subsidycloud Tech B.V., handelend onder de naam SubsidyCloud, evenals aan haar gelieerde vennootschappen, die naar deze algemene voorwaarden verwijzen;

1.4 Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die een Overeenkomst aangaat met SubsidyCloud en/of met wie zij hierover onderhandelt, inclusief haar rechtsopvolgers;

1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht tussen SubsidyCloud en Opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van Werkzaamheden door SubsidyCloud;

1.6 Partij(en): SubsidyCloud en/of Opdrachtgever;

1.7 Subsidiemanagement: het geheel van activiteiten dat verband houdt met het opstellen, verwerken, indienen en/of beheren van een (WBSO-)subsidie aanvraag, met als doel een Bijdrage te verkrijgen op basis van een subsidieprogramma- of regeling;

1.8 Werkzaamheden: de in de offerte omschreven werkzaamheden die SubsidyCloud onder de Overeenkomst zal verrichten evenals aanvullende werkzaamheden waartoe Opdrachtgever opdracht heeft verleend aan SubsidyCloud.

1.9 Vergoeding: de vergoeding die Opdrachtgever aan SubsidyCloud verschuldigd is voor de Werkzaamheden die SubsidyCloud aan Opdrachtgever levert of zou leveren.

 

2. Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en SubsidyCloud, behoudens wijzigingen in deze algemene voorwaarden. SubsidyCloud is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2.2 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met SubsidyCloud voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.

2.3 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en SubsidyCloud zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van deze nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zoveel mogelijk in acht worden genomen.

2.4 Indien sprake is van een Overeenkomst met meer dan één Opdrachtgever, zullen al deze Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de Overeenkomst op een Opdrachtgever rusten.

2.5 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden alle Werkzaamheden, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, uitsluitend aanvaard en verricht door SubsidyCloud.

 

 

3. Aanbiedingen en offertes

3.1 De door Opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend. SubsidyCloud kan haar offertes steeds herroepen, zelfs indien hierin een termijn voor aanvaarding is vermeld;

3.2 De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij  anders aangegeven;

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht SubsidyCloud niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

  • De door Opdrachtgever ondertekende offerte door SubsidyCloud retour is ontvangen, of, als dit eerder is;
  • SubsidyCloud met de uitvoering van de Overeenkomst begint op verzoek van Opdrachtgever.

4.2 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is SubsidyCloud daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SubsidyCloud anders aangeeft;

4.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud of de strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde duur is aangegaan.

4.4 Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend aan SubsidyCloud te zijn gegeven; ook als het de bedoeling van Partijen is dat een Opdracht zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan SubsidyCloud verbonden persoon. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 1 BW zijn niet van toepassing op de opdracht of de Overeenkomst of de Werkzaamheden. Onder een aan SubsidyCloud verbonden persoon wordt begrepen: de werknemers, de adviseurs, opdrachtnemers, de partners, de bestuurders en de aandeelhouders van SubsidyCloud.

 

5. Terbeschikkingstelling van informatie

5.1 Opdrachtgever is verplicht om SubsidyCloud tijdig alle gevraagde en relevante informatie te verstrekken, waaronder begrepen het onverwijld doorzenden van alle door haar van derden ontvangen correspondentie (waaronder begrepen de Beschikking) die betrekking hebben op de Werkzaamheden. SubsidyCloud mag erop vertrouwen dat de informatie die Opdrachtgever aan SubsidyCloud aanlevert, juist en volledig is. Opdrachtgever begrijpt dat als Opdrachtgever niet aan deze verplichtingen voldoet, dit gevolgen heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

5.2 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en/of gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan SubsidyCloud ter beschikking zijn gesteld, heeft SubsidyCloud het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 SubsidyCloud zal de door haar te verrichten Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. SubsidyCloud zal zich inspannen om het best mogelijke resultaat te bereiken, maar kan er niet voor instaan dat een bepaald resultaat wordt bereikt;

6.2 Opdrachtgever voert de Overeenkomst uit met de zorg van een goed opdrachtgever. 

6.3 SubsidyCloud kan de Werkzaamheden laten uitvoeren door hulppersonen. Deze algemene voorwaarden zijn in de rechtsverhouding met Opdrachtgever van overeenkomstige toepassing op de in opdracht van SubsidyCloud uit te voeren of uitgevoerde dienstverlening door deze hulppersonen;

6.4 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SubsidyCloud de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

7. Subsidiemanagement

7.1 SubsidyCloud verleent haar werkzaamheden die betrekking hebben  op Subsidiemanagement op basis van exclusiviteit, tenzij SubsidyCloud en Opdrachtgever uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken maken. Het voorgaande betekent ook dat Opdrachtgever niet zelfstandig subsidieaanvragen zal indienen. Indien Opdrachtgever zich niet aan de exclusiviteitsafspraak houdt, geldt dat Opdrachtgever SubsidyCloud een direct opeisbare boete verbeurt ten behoeve van SubsidyCloud  van EUR 10.000 per overtreding en een periodieke boete van EUR 500 voor elke dag (of gedeelte daarvan) dat de overtreding voortduurt. SubsidyCloud hoeft geen verlies of schade aan te tonen en heeft het recht schadevergoeding te vorderen,  voor zover deze de verbeurde boete overtreft.

7.2 Opdrachtgever zal aan SubsidyCloud voor de duur van de Overeenkomst een volmacht verlenen voor het verrichten van alle met de Subsidiemanagement verband houdende (rechts)handelingen namens Opdrachtgever, waaronder het indienen van subsidieaanvragen en het corresponderen namens Opdrachtgever met de relevante partijen. 

7.3 Indien de Opdrachtgever, om wat voor reden dan ook,  besluit om een door SubsidyCloud  (geheel of gedeeltelijk) voorbereide subsidieaanvraag niet in te dienen of in te trekken, zal zij de door SubsidyCloud aan de subsidieaanvraag bestede uren vergoeden op basis van een EUR 250 uurtarief (te vermeerderen met btw).

7.4 Het is Opdrachtgever (of een aan Opdrachtgever gelieerde (rechts)persoon) niet toegestaan om een door SubsidyCloud geheel of gedeeltelijk voorbereide een eerder afgewezen of ingetrokken subsidieaanvraag (opnieuw) in te dienen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SubsidyCloud. 

SubsidyCloud zal haar goedkeuring niet onthouden indien Opdrachtgever de door SubsidyCloud aan de subsidieaanvraag besteedde (maar onbetaald gebleven) uren alsnog vergoedt op basis van een EUR 250 uurtarief (te vermeerderen met btw).

7.5 Indien Opdrachtgever een abonnementsdienst afneemt van SubsidyCloud, ziet dit abonnement op een eenmalige oplevering van een subsidie rapportage (subsidiescan) met relevante subsidiemogelijkheden. Hierna zal SubsidyCloud zich inspannen om Opdrachtgever via haar portal te wijzen op andere subsidiemogelijkheden wanneer deze zich voordoen. SubsidyCloud is na oplevering van de subsidiescan niet gehouden om jaarlijks een bijgewerkt rapportage te verstrekken.

 

8. Termijn van uitvoering

8.1 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn;

8.2 Is Opdrachtgever een voorschot verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de Werkzaamheden dient te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

 

9. Duur en einde van de overeenkomst

9.1 Een Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd wordt, na  het verstrijken van de in de Overeenkomst bepaalde periode, steeds voor een aansluitende zelfde periode verlengd, tenzij deze schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de lopende contractperiode. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd mag alleen tussentijds worden opgezegd als dit in de Overeenkomst is afgesproken, of als het gebeurt met instemming van beide Partijen.  

9.2 Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van 6 maanden.

9.3. Iedere Partij mag een Overeenkomst per direct beëindigen, ongeacht of deze voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan, als de andere Partij:

  • faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
  • surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen;
  • ontbonden is of haar bedrijf staakt;
  • toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, en – als de tekortkoming voor herstel vatbaar is – heeft nagelaten de tekortkoming te herstellen binnen een redelijke termijn na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving daartoe.

9.4 SubsidyCloud mag daarnaast de Overeenkomst per direct beëindigen indien de continuatie van de Werkzaamheden in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. Of hiervan sprake is, staat uitsluitend ter beoordeling van SubsidyCloud .

9.5 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, maakt SubsidyCloud in alle gevallen aanspraak op betaling van de overeengekomen Vergoeding en compensatie van de gemaakte  (on)kosten in verband met de tot dan toe verrichte Werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte Werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover SubsidyCloud na beëindiging van de Overeenkomst nog werkzaamheden dient te verrichten en/of dient mee te werken aan de overdracht van werkzaamheden aan derden, worden deze extra werkzaamheden en/of hiermee verband houdende kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van een EUR 250 uurtarief (te vermeerderen met btw);

 

10. Vergoeding

10.1 Opdrachtgever is aan SubsidyCloud een Vergoeding verschuldigd voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Vergoeding kan bestaan uit een vergoeding  op basis van een uurtarief, een vaste vergoeding (fixed fee), een abonnementsvergoeding, een vergoeding op basis van No Cure No Pay of een mengvorm van het voorgaande;

10.2 Indien Partijen een Vergoeding op basis van No Cure No Pay zijn overeengekomen, is  Opdrachtgever de Vergoeding verschuldigd op het moment dat een Beschikking wordt gewezen waarbij een Bijdrage aan Opdrachtgever wordt toegekend. De hoogte van de Vergoeding wordt berekend over de in de Beschikking opgenomen maximale en volledige Bijdrage. De Vergoeding is derhalve direct in zijn geheel betaalbaar aan SubsidyCloud , ook indien de Bijdrage (bij wijze van voorbeeld) in termijnen wordt uitgekeerd of  afhankelijk is van nader te vervullen voorwaarden. Indien SubsidyCloud namens Opdrachtgever een subsidieaanvraag indient waarbij  een of meer  projectpartner(s) betrokken zijn, wordt de door Opdrachtgever te betalen Vergoeding berekend over de volledige Bijdrage, dus inclusief het aandeel van de projectpartner(s) in de Bijdrage (tenzij de projectpartner(s) een eigen overeenkomst heeft/hebben met SubsidyCloud en zijn aandeel in de Vergoeding rechtstreeks betaalt).  

10.3 Indien een uurtarief is overeengekomen, wordt de Vergoeding gebaseerd op de SubsidyCloud daadwerkelijk bestede tijd. 

10.4 Een overeengekomen abonnementsvergoeding betreft altijd een jaarlijkse Vergoeding, en niet een eenmalige Vergoeding. 

10.5 Werkzaamheden van SubsidyCloud die betrekking hebben op het bieden van ondersteuning bij een subsidiecontrole geschieden tegen een vaste vergoeding (fixed fee) van EUR 1.250, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen;

10.6 Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst ten aanzien van de overeengekomen Werkzaamheden, en SubsidyCloud dienaangaande van oordeel is dat de Werkzaamheden hierdoor worden verzwaard of uitgebreid, is sprake van meerwerk, ook indien tussen Partijen een vaste Vergoeding (fixed fee) is overeengekomen. Indien SubsidyCloud meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en deze informeren over de gevolgen daarvan voor de Vergoeding. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de  uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden gevolgen voor de Vergoeding, tenzij zij onmiddellijk na de bedoelde kennisgeving door SubsidyCloud daar schriftelijk bezwaar tegen maakt;

10.7 Indien de offerte een inschatting van het aantal werkzame uren bevat, is deze niet bindend voor SubsidyCloud;

10.8 SubsidyCloud is gerechtigd haar tarieven jaarlijks te indexeren. De indexering zal worden gebaseerd op de stijging van de CPI alle huishoudens tussen de aanvangsdatum van de Overeenkomst en de datum van indexering van het tarief. Daarnaast behoudt SubsidyCloud zich het recht voor de tarieven te verhogen indien de ontwikkeling van lonen, lasten, kosten en/of marktontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Voordat een tariefwijziging wordt doorgevoerd wordt Opdrachtgever hier schriftelijk van in kennis gesteld.

11. Facturatie en betaling

11.1 SubsidyCloud stuurt Opdrachtgever een factuur voor de verrichte Werkzaamheden. De Vergoeding van SubsidyCloud, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en SubsidyCloud hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan SubsidyCloud verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht;

11.2 Opdrachtgever voldoet de factuur van SubsidyCloud binnen de in de Overeenkomst bepaalde betalingstermijn.

11.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijnen heeft betaald, is Opdrachtgever direct in verzuim en is SubsidyCloud gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van SubsidyCloud vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening;

11.4 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die SubsidyCloud maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van EUR 250 te vermeerderen met btw;

11.5Opdrachtgever doet afstand van het recht om een schuld aan SubsidyCloud te verrekenen met een eventuele vordering op SubsidyCloud.

11.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

11.7 Klachten met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de stukken of informatie, waarover Opdrachtgever klaagt, indien Opdrachtgever aantoont dat hij de fout redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan SubsidyCloud kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan aan Opdrachtgever dienaangaande geen rechten meer toekomt;

 

12. Aansprakelijkheid

12.1 Eventuele vorderingen van de Opdrachtgever op SubsidyCloud vervallen twaalf (12) maanden na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten, als Opdrachtgever hiermee niet binnen die periode van twaalf (12) maanden een procedure aanhangig heeft gemaakt of Partijen binnen diezelfde periode in overleg zijn gegaan over een minnelijke oplossing. Het gaat hierbij om vorderingsrechten op basis van (i) een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst; (ii) een onrechtmatige daad; en/of (iii) een andere grond.                                                                                                                                                                                            

12.2 SubsidyCloud is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

12.3 SubsidyCloud is geval van niet-deugdelijk gebleken Werkzaamheden tot geen verdere (vergoedings-) verplichtingen gehouden dan bepaald in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;

12.4 Voor het geval op enig moment in rechte vast zou komen te staan dat SubsidyCloud voor enige verdere schade voortvloeiend uit de uitvoering door SubsidyCloud van de Overeenkomst wel aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht van SubsidyCloud in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van SubsidyCloud uitkeert;

12.5 Indien – om welke reden dan ook – geen sprake is van een uitkering door de verzekeringsmaatschappij, is de vergoedingsplicht van SubsidyCloud beperkt tot het maximum van het bedrag van de Vergoeding voor de desbetreffende Werkzaamheden, dan wel indien de Overeenkomst een looptijd heeft van meer dan zes maanden tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden;

12.6 Opdrachtgever vrijwaart SubsidyCloud voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan SubsidyCloud onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.;

12.7 Indien SubsidyCloud derden betrokken heeft bij de uitvoering van de Overeenkomst, is SubsidyCloud voor eventuele fouten van die derden niet aansprakelijk, behoudens voor zover Opdrachtgever bewijst dat SubsidyCloud in redelijkheid niet tot een keuze voor die derde had kunnen komen;

12.8 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door SubsidyCloud voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben. Het is daarmee een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW, welke door Opdrachtgever niet kan worden herroepen;

12.9 De aansprakelijkheidsbeperkingen van SubsidyCloud zijn alleen dan niet van toepassing wanneer de schade is veroorzaakt door opzet, ernstige nalatigheid of bewuste roekeloosheid van SubsidyCloud of haar bestuurder(s);

12.10 Indien SubsidyCloud tezamen met één of meer andere opdrachtnemers van Opdrachtgever een opdracht heeft ontvangen, is ieder der opdrachtnemers aansprakelijk voor een tekortkoming in de door haar uitgevoerde (deel)Werkzaamheden;

12.11 SubsidyCloud is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst onvoorziene wijzigingen in wet- of regelgeving die verband houdt met subsidieverlening.

 

13. Overmacht

13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SubsidyCloud geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SubsidyCloud niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SubsidyCloud worden daaronder begrepen;

13.3 SubsidyCloud heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SubsidyCloud zijn verplichtingen had moeten nakomen;

13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij

13.5 Voor zover SubsidyCloud ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SubsidyCloud gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

14. Geheimhouding en Non-concurrentie

14.1 Partijen gaan zowel voor, tijdens als na de Overeenkomst, zorgvuldig om met alle vertrouwelijke gegevens die zij over en weer van elkaar hebben ontvangen. Een Partij zal vertrouwelijke gegevens van de andere Partij niet aan derden bekendmaken, tenzij dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, de informatie is onderworpen aan artikel 15.2, of Partijen hierover schriftelijk afspraken hebben gemaakt.

14.2 Opdrachtgever stemt ermee in dat SubsidyCloud de naam en contactgegevens, contract- en factuurgegevens, niet-persoonlijke informatie en/of openbare subsidie-informatie, alsmede noodzakelijke subsidiegegevens van Opdrachtgever deelt met haar partners, waaronder  (maar niet beperkt tot) gelieerde partijen voor het verlenen van subsidie beheerdiensten, dan wel om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

14.3 Tenzij daartoe door SubsidyCloud voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van SubsidyCloud, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgen dat derden geen kennis kunnen nemen van de door SubsidyCloud of aan haar gelieerde partijen geproduceerde content.

14.4 Opdrachtgever zal geen medewerkers of opdrachtnemers van SubsidyCloud, die direct of indirect met de uitvoering van de Werkzaamheden zijn belast, in dienst nemen of direct of indirect werkzaamheden laten verrichten, of hen daartoe bewegen, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als gedurende een periode van twee jaar daarna.

 

15. Intellectuele eigendom

15.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle door SubsidyCloud ter beschikking gestelde zaken (waaronder adviezen, analyses, documentatie, rapporten, (subsidie-)aanvragen, evenals voorbereidend materiaal daarvan) berusten uitsluitend bij SubsidyCloud en gaan in geen geval over op Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;

15.2 Alle door SubsidyCloud aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zijn uitsluitend bestemd om alleen door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

15.3 Het intellectueel eigendom op de innovaties van Opdrachtgever berusten aan Opdrachtgever en gaan in geen geval over op SubsidyCloud. De informatie die voortkomt uit het intellectueel eigendom kan door SubsidyCloud wel gebruikt worden voor haar subsidieaanvragen.

 

16. Contractsoverneming

16.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting of recht uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij SC zich hiermee vooraf schriftelijk akkoord heeft verklaard. SC is gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle terzake relevante (betalings-)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze Algemene Voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen;

16.2 In geval van contract overneming vrijwaart Opdrachtgever SC ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

 

17. Vervaltermijn

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens SC in verband met het verrichten van Werkzaamheden door SC in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

18. Post-contractuele bedingen

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

 

19. Strijdige clausules

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de offerte onderlinge tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de offerte opgenomen voorwaarden.

 

20. Toepasselijk recht; Geschillenregeling

20.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en SC waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing;

20.2 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en SC, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

chevron-down