Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Reikwijdte

M&K biedt Gebruikers een Platform (“SubsidyCloud”) waarmee zij in contact kunnen komen en communiceren met de Consultants van M&K. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform. Op de daadwerkelijke subsidiedienstverlening van M&K zijn andere voorwaarden van toepassing, waaronder haar Algemene Voorwaarden (www.subsidycloud.com/algemene-voorwaarden).

Definities

M&K: Maas en Kleiberg Subsidieadvies B.V. en alle aan haar gelieerde (rechts)personen.

Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die een Account heeft aangemaakt en interesse heeft in subsidiedienstverlening.

Consultants: de bij M&K aangesloten subsidiespecialisten.

Gebruiksvoorwaarden: de Gebruiksvoorwaarden van het Platform.

Platform: het Platform en het geheel aan gebruiksmogelijkheden dat in verband met de Dienst door M&K wordt aangeboden via een webpagina en/of een mobiele applicatie.

Project: het door Gebruiker via het Platform geüploade project en ondersteunende document(en) met als doel de subsidiemogelijkheden hiervan te verkennen.

Dienst: De Dienst in verband met het Platform bestaat eruit dat Gebruiker:

 • een Project kan pitchen bij M&K;
 • in contact kan komen en communiceren met Consultants aangaande het Project;
 • de status van een (eventuele) subsidieaanvraag kan inzien;
 • toegang verkrijgt tot de M&K-database met subsidieregelingen.

Account: Het gebruikersaccount van Gebruiker.

Data: de gegevens als worden genoemd onder 4 onder b van deze Gebruiksvoorwaarden.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679;

Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Gebondenheid aan voorwaarden

Door het gebruik van het Platform verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid van M&K.

Deze Gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid van M&K zijn (tevens) te raadplegen, downloaden en printen op https://subsidycloud.com.

Indien het Platform gebruikmaakt van diensten van derden, zijn tevens de Algemene Voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing. M&K is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden.

M&K is gerechtigd om de voorwaarden van het Platform tussentijds eenzijdig te wijzigen, waarna direct of na een door M&K gestelde termijn de nieuwe voorwaarden gelding zullen hebben op het gebruik van het Platform alsmede de Dienst.

Aanmaken Account

Voordat de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst als genoemd in artikel 2 dient de Gebruiker eerst een Account te registreren volgens de door M&K vermelde stappen.

In het Account worden de volgende gegevens opgenomen:

 • gebruikersgegevens, zoals voor- en achternaam en gebruikersnaam;
 • telefoonnummer;
 • bedrijfsnaam.

Andere gebruikers krijgen geen informatie van elkaar te zien, tenzij de Gebruiker deze informatie buiten het systeem om verstrekt.

Het Account kan op verzoek van de Gebruiker gewist worden.

Gebruik van het Platform

M&K stelt aan de Gebruiker het gebruik van het Platform ter beschikking. Het gebruiksrecht van de Gebruiker strekt zich niet uit tot de broncode van het Platform, en is niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.

Het gebruik van het Platform is vrijblijvend en kosteloos. Indien Gebruiker een opdracht aan M&K verstrekt om subsidiedienstverlening te verstrekken, gelden andere voorwaarden.

Communicatie met de Consultants geschiedt uitsluitend via het Platform.

Het is een Gebruiker uitsluitend toegestaan de Data te gebruiken in het kader van de Dienst.

Het is Gebruiker niet toegestaan om het Platform (of de Data) op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, te “scrapen”, “crawlen” of “spideren”. Verder is het de Gebruiker niet toegestaan om Data van andere Gebruikers of andere informatie uit het Platform te exporteren (behalve op de wijzen zoals door M&K aangeboden), danwel om het Platform met andere technologie of software te benaderen. Evenmin is het toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Het is een Gebruiker voorts niet toegestaan het Platform te gebruiken:

 • voor enig onwettig doel (waaronder ‘phishing’ en spam);
 • op dusdanige wijze die ertoe leidt dat het Platform in haar functionaliteit schade oploopt;
 • voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s;
 • voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal of communicatie dat misleidend, lasterlijk, beledigend, gewelddadig, obsceen, discriminerend of bedreigend van aard is of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;
 • op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon;
 • op een wijze die schadelijk is voor de reputatie van M&K.

Beschikbaarheid

Hoewel M&K beoogt het Platform zo veel mogelijk beschikbaar te laten zijn, kan het voorkomen dat het Platform wordt onderbroken, bijvoorbeeld als gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur. M&K garandeert niet dat het Platform zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat te allen tijde alle fouten en gebreken worden verbeterd.

M&K behoudt zich het recht voor om het Account om welke reden dan ook, en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen van het Platform.

In het geval van een inbreuk of beweerde/mogelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden ten gevolge van het Platform, is M&K gerechtigd het Platform te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de (mogelijke) inbreuk daardoor wordt weggenomen. M&K is in dat geval gerechtigd de functionaliteit daarvan tijdelijk buiten werking te stellen.

M&K is niet aansprakelijk voor schade (waaronder gederfde inkomsten/bedrijfsstagnatie/verlies data) die mocht voortvloeien uit de beperkte of ontbrekende beschikbaarheid dan wel wijziging van het Platform en/of Account. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij M&K (anders dan hiervoor aangegeven).

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, merken, databankrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de informatie die via de Dienst wordt aangeboden komen toe aan M&K. De auteursrechten die verband houden met een Project blijven bij Gebruiker rusten.

Gebruiker verkrijgt geen enkele gebruikslicentie voor wat betreft deze intellectuele eigendomsrechten, noch in het kader van de Dienst noch daarbuiten (een en ander behoudens dwingend wettelijke bepalingen). Informatie vanuit het Platform mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder verveelvoudiging, openbaarmaking, opvragen dan wel hergebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M&K of van de Gebruiker die de content heeft ingebracht.

Privacy

Gebruiker verleent M&K toestemming om in verband met de Dienst/Platform het Account te verwerken voor acceptatie in het systeem.

M&K exporteert de persoonsgegevens van de Gebruiker niet naar andere bestanden voor andere doelen dan bestemd voor gebruikmaken van het Platform, de Dienst en de subsidiedienstverlening van M&K.

Gebruiker zal onder geen beding zonder expliciete toestemming gebruikmaken van de persoonsgegevens van de Consultants.

M&K mag in het kader van de Dienst op ieder moment gebruikmaken van deze contactmogelijkheden, bijvoorbeeld in verband met onderhoudswerkzaamheden en het (de)blokkeren van een Account.

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de Privacyverklaring van M&K en de AVG. De Privacyverklaring van M&K is te vinden op www.subsidycloud.com/privacybeleid/.  Gebruiker verklaart de Privacyverklaring van M&K gelezen te hebben en kennis genomen te hebben van de inhoud.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar opgegeven (persoons)gegevens.

Deactivatie en einde Dienst

De Gebruiker is te allen tijde gerechtigd het Account te beëindigen op de wijze zoals door M&K is aangegeven.

M&K is gerechtigd om het Account van de betreffende Gebruiker direct tijdelijk te deactiveren of te beëindigen, dan wel om bepaalde Data te verwijderen:

 • indien M&K aanwijzingen heeft dat een Gebruiker het Platform in strijd met artikel 5 gebruikt (heeft) of anderszins ongewenst handelt;
 • indien de Gebruiker op andere wijze in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden omtrent de Dienst.

In afwijking van de Privacyverklaring van M&K worden de persoonsgegevens van Deelnemers bij deactivatie/ einde Dienst en het wissen van het Account van Gebruiker op verzoek van Gebruiker binnen 2 maanden na deactivatie/einde Dienst of het eerdergenoemde verzoek van Gebruiker.

M&K is gerechtigd om de Dienst op elk moment te beëindigen en het Platform niet meer aan te bieden.

Aansprakelijkheid

Het Platform biedt een tool voor Gebruikers om in contact te komen met M&K en bij haar Consultants vrijblijvend een Project te pitchen op subsidiemogelijkheden. Hoewel M&K en de Consultants de grootste zorgvuldigheid betrachten, kan aan de informatie die via het Platform aan een Gebruiker wordt verstrekt geen rechten worden ontleend. Op de daadwerkelijke subsidiedienstverlening van M&K zijn andere voorwaarden van toepassing.

M&K geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van het Platform en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor enige schade die volgt uit het gebruik van het Platform, waaronder, maar niet uitsluitend, schade ten gevolge van incorrecte informatie (afkomstig van een Consultant), danwel ten gevolge van contact en/of samenwerking met een Consultant, danwel ten gevolge van het gebruik van de M&K-database met subsidieregelingen door Gebruiker.

In ieder geval is M&K niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde inkomsten, gemiste kansen, reputatieschade en verlies van data, als gevolg van beëindiging door M&K van het Platform, Dienst en/of enig Account dan wel gebruik van het Platform door een derde handelend in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.

In geen geval zal de eventuele vergoeding van schade door M&K meer bedragen dan maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke verzekering van M&K wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ten gevolge van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van M&K komt.

De voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van M&K (anders dan in deze Gebruiksvoorwaarden aangegeven).

Gebruiker zal M&K en/of door haar ingeschakelde derde(n) schadeloos stellen en vrijwaren van enige en alle aansprakelijkheid, (geldelijke) verplichtingen, claims, schade, kosten (waaronder mede begrepen de kosten van juridische bijstand en schikkingsbedragen) en/of overige gevolgen die geleden of verschuldigd worden in verband met strijd met het bepaalde onder 4 onder lid b (juistheid gegevens), 5 onder lid c en d (geen inbreuk), 7 (intellectuele eigendomsrechten) en 8 (privacy derden).

Varia

Op alle overeenkomsten gesloten met M&K is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Indien een geschil niet in der minne geschikt kan worden of op enigerlei andere wijze kan worden beslecht, is de bevoegde rechter te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden zijn partijen gehouden ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepalingen nieuwe bepalingen vast te stellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke de bedoeling van de ongeldig verklaarde bepalingen zoveel als mogelijk weergeven.

chevron-down