Algemene leveringsvoorwaarden

SubsidyCloud

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Beschikking: een schriftelijke toezegging tot verlening van een Bijdrage naar aanleiding van een ten behoeve van Opdrachtgever ingediende subsidieaanvraag.
– Bijdrage: een subsidie, krediet, fiscale vrijstelling of andere (financiële) bijdrage toegekend aan Opdrachtgever.
– MK: Maas & Kleiberg Subsidieadvies B.V. alsmede aan haar gelieerde vennootschappen, die naar deze algemene voorwaarden verwijzen.
– Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met MK en/of met wie zij hierover onderhandelt, inclusief haar rechtsopvolgers.
– Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht tussen MK en Opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van Werkzaamheden door MK.
– Subsidiemanagement: het geheel van activiteiten dat verband houdt met het opstellen, verwerken, indienen en/of beheren van een (WBSO-)subsidieaanvraag, met als doel een Bijdrage te verkrijgen op basis van een subsidieprogramma- of regeling.
– Werkzaamheden: de in de offerte omschreven werkzaamheden bestaande uit Subsidiemanagement en overige werkzaamheden die MK onder de Overeenkomst zal verrichten evenals aanvullende werkzaamheden waartoe Opdrachtgever opdracht heeft verleend aan MK.

Artikel 2 WERKINGSSFEER
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en MK, behoudens wijzigingen in deze algemene voorwaarden. MK is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met MK voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.
3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en MK zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van deze nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zoveel mogelijk in acht worden genomen.
4. Indien sprake is van een Overeenkomst met meer dan één Opdrachtgever, zullen al deze Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de Overeenkomst op een Opdrachtgever rusten.
5. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden alle Werkzaamheden, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, uitsluitend aanvaard en verricht door MK.

Artikel 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES
1. De door Opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend. MK kan haar offertes steeds herroepen, zelfs indien hierin een termijn voor aanvaarding is vermeld.
2. De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij  anders aangegeven.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht MK niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende offerte door MK retour is ontvangen.
2. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is MK daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MK anders aangeeft.
3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij uit de inhoud of de strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde duur is aangegaan.

Artikel 5 TERBESCHIKKING STELLING VAN INFORMATIE
1. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, gegevens enbescheiden, welke de MK overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan MK ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
3. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en/of gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan MK ter beschikking zijn gesteld, heeft MK het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. MK zal de door haar te verrichten Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. MK zal zich inspannen om het best mogelijke resultaat te bereiken, maar kan er niet voor instaan dat een bepaald resultaat wordt bereikt.
2. MK kan de Werkzaamheden laten uitvoeren door hulppersonen. Deze algemene voorwaarden zijn in de rechtsverhouding met Opdrachtgever van overeenkomstige toepassing op de in opdracht van MK uit te voeren of uitgevoerde dienstverlening door deze hulppersonen.
3. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MK de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4. Opdrachtgever verzendt van alle door haar van derden ontvangen correspondentie die betrekking hebben op de Werkzaamheden onverwijld een afschrift aan MK.
5. Opdrachtgever onthoudt zich tijdens de duur van de Overeenkomst van activiteiten die MK bij de uitvoering van de Overeenkomst kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisten.

Artikel 7 SUBSIDIEMANAGEMENT
1. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op Subsidiemanagement geldt dat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, MK haar Werkzaamheden verricht op
basis van exclusiviteit. Dit houdt in dat het Opdrachtgever gedurende de Overeenkomst niet is toegestaan om overeenkomsten van gelijke strekking aan te gaan met derden.
2. Opdrachtgever zal aan MK voor de duur van de Overeenkomst een volmacht verlenen voor alle met de Subsidiemanagement verband houdende (rechts)handelingen, waaronder het indienen van subsidieaanvragen en het corresponderen namens Opdrachtgever. Opdrachtgever zich zal onthouden van het zelfstandig verrichten van (rechts)handelingen die onder het bereik van de volmacht vallen, waaronder in het bijzonder begrepen het zelfstandig indienen van de aanvraag.
3. Indien de Opdrachtgever besluit om een door MK voorbereide subsidieaanvraag niet in te dienen, in te trekken en/of de Overeenkomst voortijdig te beëindigen, zal zij de door MK gewerkte uren te vergoeden tegen de gebruikelijke uurtarieven van MK.

Artikel 8 TERMIJN VAN UITVOERING
1. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
2. Is Opdrachtgever een voorschot verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de Werkzaamheden dient te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

Artikel 9 CONTRACTDUUR; EINDE OVEREENKOMST
1. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur, wordt deze na het verstrijken van de overeengekomen periode steeds voor een aansluitende zelfde periode verlengd, tenzij schriftelijk opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de lopende contractperiode. Overeenkomsten aangegaan voor een bepaalde duur kunnen niet tussentijds opgezegd worden. Overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde duur kunnen schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van 6 maanden.
2. MK is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel te ontbinden, zonder schadeplichtig jegens Opdrachtgever te zijn, indien continuatie van de Werkzaamheden in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. Of hiervan sprake is, staat uitsluitend ten beoordeling van MK.
3. MK behoudt bij opzegging (als bedoeld in art. 9.1) en (tussentijdse) beëindiging (art. 9.2) in alle gevallen aanspraak op betaling van het overeengekomen honorarium en vergoeding van de (on)kosten voor in verband met de tot dan toe verrichte Werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte Werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover MK na beëindiging van de Overeenkomst nog werkzaamheden dient te verrichten en/of dient mee te werken aan de overdracht van werkzaamheden aan derden, worden deze extra werkzaamheden en/of hiermee verband houdende kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Indien Opdrachtgever na het eindigen van deze Overeenkomst een Bijdrage realiseert welke (geheel of gedeeltelijk) het gevolg is van door MK verrichtte Werkzaamheden en/of door MK aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, is MK gerechtigd tot een honorarium ter hoogte van 75% van het eerder door MK hiervoor in rekening gebrachte honorarium van de desbetreffende aanvraag.

Artikel 10 HONORARIUM
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een honorarium overeenkomen op basis van een uurtarief, een vast honorarium (fixed fee), een abonnement, No Cure No Pay of een mengvorm van voornoemde honoraria overeenkomen.
2. Indien No Cure No Pay is overeengekomen, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd aan MK op het moment van toekenning van de Bijdrage onder de Beschikking. De hoogte van het honorarium wordt berekend over de op grond van de Beschikking maximaal toe te kennen Bijdrage.
3. Indien een uurtarief is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. Indien een abonnement wordt overeengekomen, betreft de in de offerte opgenomen abonnementsvergoeding altijd een vergoeding per jaar (en niet voor de gehele looptijd van de Overeenkomst).
5. Werkzaamheden van MK die betrekking hebben op het bieden van ondersteuning bij een subsidiecontrole geschieden tegen een vast honorarium (fixed fee) van EUR 1.000, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
6. Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de Overeenkomst en MK van oordeel is dat de Werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is sprake van meerwerk, ook indien tussen partijen eerder een vast honorarium is overeengekomen. Indien MK meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en deze informeren over de gevolgen daarvan voor het honorarium. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de
uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden gevolgen voor het honorarium, tenzij zij onmiddellijk na de bedoelde kennisgeving door MK daar schriftelijk bezwaar tegen maakt.
7. Indien de offerte een inschatting van het aantal werkzame uren bevat, is deze niet bindend voor MK.
8. MK is te allen tijde gerechtigd om van de Opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen, alvorens de opgedragen Werkzaamheden worden aangevangen of gecontinueerd. MK zaldit voorschot onder zich te houden gedurende de Overeenkomst en deze na beëindiging van de Overeenkomst verrekenen met haar eindfactuur.
9. MK is gerechtigd haar tarieven jaarlijks te indexeren. De indexering zal worden gebaseerd op de stijging van de CPI alle huishoudens tussen de aanvangsdatum van de Overeenkomst en de datum van indexering van het tarief. Daarnaast behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de tarieven te verhogen indien de ontwikkeling van lonen, lasten, kosten en/of marktontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Voordat een tariefswijziging wordt doorgevoerd wordt Opdrachtgever hier schriftelijk van in kennis gesteld.

Artikel 11 BETALING
1. Het honorarium van MK, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en MK hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan MK verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
2. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door MK aan te wijzen bankrekening.
3. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder lid 2 van artikel 11 genoemde termijn heeft betaald, is MK gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van MK vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die MK maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van EUR 250 te vermeerderen met BTW.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 12 KLACHTENREGELING
1. Klachten met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie, waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan MK kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan aan Opdrachtgever dienaangaande geen rechten meer toekomt.
2. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van MK waarop de klacht geen betrekking heeft.
3. Indien MK een gebrek in de verrichtte Werkzaamheden aangetoond acht, zal zij de keuze hebben tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 13 AANSPRAKELIJKHEID
1. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen binnen een vervaltermijn van één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de rechten van de Opdrachtgever zijn vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                2. MK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. MK is geval van niet-deugdelijk gebleken Werkzaamheden tot geen verdere (vergoedings-) verplichtingen gehouden dan bepaald in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.
4. Voor het geval op enig moment in rechte vast zou komen te staan dat MK voor enige verdere schade voortvloeiend uit de uitvoering door MK van de Overeenkomst wel aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht van MK in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van MK uitkeert.
5. indien – om welke reden dan ook – geen sprake is van een uitkering door de verzekeringsmaatschappij, is de vergoedingsplicht van MK beperkt tot het maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende Werkzaamheden, dan wel indien de Overeenkomst een looptijd heeft van meer dan zes maanden tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
6. Opdrachtgever vrijwaart MK voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan MK onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van MK.
7. Indien MK derden betrokken heeft bij de uitvoering van de Overeenkomst, is MK voor eventuele fouten van die derden niet aansprakelijk, behoudens voor zover Opdrachtgever bewijst dat MK in redelijkheid niet tot een keuze voor die derde had kunnen komen.
8. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door MK voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben. Het is daarmee een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW, welke door
Opdrachtgever niet kan worden herroepen.
9.De aansprakelijkheidsbeperkingen van MK zijn alleen dan niet van toepassing wanneer de schade is veroorzaakt door opzet, ernstige nalatigheid of bewuste roekeloosheid van MK of haar bestuurder(s) en de daaruit vervaardigde uittreksels schriftelijk bewijs te leveren.
10. Indien MK tezamen met één of meer andere opdrachtnemers van Opdrachtgever een opdracht heeft ontvangen, is ieder der opdrachtnemers aansprakelijk voor een tekortkoming in de door haar uitgevoerde (deel)Werkzaamheden.
11. MK is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst onvoorziene wijzigingen in wet- of regelgeving die verband houdt met subsidieverlening.

Artikel 14 OVERMACHT
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MK geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MK niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MK worden daaronder begrepen.
3. MK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MK zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover MK ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MK gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 15 GEHEIMHOUDING EN NON-CONCURRENTIE
1. MK is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever tegenover derden.
2. MK is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval MK voor zichzelf optreedt in een tucht, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Tenzij daartoe door MK voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van MK, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
4. Opdrachtgever zal geen medewerkers of opdrachtnemers van MK, die direct of indirect met de uitvoering van de Werkzaamheden zijn belast, in dienst nemen of direct of indirect werkzaamheden laten verrichten, of hen daartoe bewegen, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als gedurende een periode van twee jaar daarna.

Artikel 16 INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle door MK ter beschikking gestelde zaken (waaronder adviezen, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, (subsidie-)aanvragen, evenals voorbereidend materiaal daarvan) berusten uitsluitend bij MK en gaan in geen geval over op Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Alle door MK aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zijn uitsluitend bestemd om alleen door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 17 CONTRACTSOVERNEMING
1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting of recht uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij MK zich hiermee vooraf schriftelijk akkoord heeft verklaard. MK is gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings-)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
2. In geval van contract overneming vrijwaart Opdrachtgever MK ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (intern)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Artikel 18 VERVALTERMIJN
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens MK in verband met het verrichten van Werkzaamheden door MK in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 19 NAWERKING
De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

Artikel 20 STRIJDIGE CLAUSULES
In het geval deze algemene voorwaarden en de offerte onderlinge tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de offerte opgenomen voorwaarden.

Artikel 21 TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLENREGELING
1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en MK waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en MK, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Algemene leveringsvoorwaarden – versie april 2017

Artikel 1 ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Beschikking: een schriftelijke toezegging tot verlening van een Bijdrage naar aanleiding van een ten behoeve van Opdrachtgever ingediende subsidieaanvraag. – Bijdrage: een subsidie, krediet, fiscale vrijstelling of andere (financiële) bijdrage toegekend aan Opdrachtgever welke het gevolg is van Subsidiemanagement door M&K. – M&K: Maas & Kleiberg Subsidieadvies Holding B.V. alsmede haar dochter- en gelieerde vennootschappen, die naar deze algemene voorwaarden verwijzen. – Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met M&K en/of met wie zij hierover onderhandelt, inclusief haar rechtsopvolgers. – Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht tussen M&K en Opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van Werkzaamheden door M&K. – Subsidiemanagement: het geheel van activiteiten dat verband houdt met het opstellen, verwerken, indienen en/of beheren van een (WBSO-)subsidieaanvraag, met als doel een Bijdrage te verkrijgen op basis van een subsidieprogramma- of regeling. – Werkzaamheden: de in de offerte omschreven werkzaamheden bestaande uit Subsidiemanagement en overige werkzaamheden die M&K onder de Overeenkomst zal verrichten evenals aanvullende werkzaamheden waartoe Opdrachtgever opdracht heeft verleend aan M&K.

Artikel 2 WERKINGSSFEER 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en M&K, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met M&K voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken. 3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en M&K zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van deze nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zoveel mogelijk in acht worden genomen.

Artikel 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES 1. De door Opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend. M&K kan haar offertes steeds herroepen, zelfs indien hierin een termijn voor aanvaarding is vermeld. 2. De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 3. Indien na de offertedatum een of meer kostenfactoren een wijziging ondergaat, is M&K gerechtigd haar tarieven dienovereenkomstig aan te passen. 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht M&K niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende offerte door M&K retour is ontvangen. 2. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod

is M&K daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij M&K anders aangeeft.

de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan M&K ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 3. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd. 4. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en/of gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan M&K ter beschikking zijn gesteld, heeft M&K het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 1. M&K zal de door haar te verrichten Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap c.q. beroepsbeoefenaar uitvoeren. 2. M&K bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd. 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft M&K het recht de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden. 4. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan M&K de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 5. Opdrachtgever verzendt van alle door haar van derden ontvangen correspondentie die betrekking hebben op de Werkzaamheden onverwijld een afschrift aan M&K.

Artikel 7 SUBSIDIEMANAGEMENT 1. Indien de Werkzaamheden betrekking hebben op Subsidiemanagement geldt dat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, M&K de Werkzaamheden verricht op basis van exclusiviteit. Dit betekent dat M&K de enige partij is die de Opdrachtgever opdracht verstrekt heeft om de Werkzaamheden die (mede) betrekking hebben op Subsidiemanagement te verrichten. 2Opdrachtgever zal aan M&K voor de duur van de Overeenkomst een volmacht verlenen voor alle met de Subsidiemanagement verband houdende (rechts)handelingen, waaronder het indienen van aanvragen en het corresponderen namens Opdrachtgever. Dit betekent dat de Opdrachtgever zich zal onthouden van het zelfstandig verrichten van (rechts)handelingen die onder het bereik van de volmacht vallen, waaronder in het bijzonder van het zelfstandig indienen van de

Artikel 5 TERBESCHIKKING STELLING VAN INFORMATIE 1. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, gegevens en bescheiden, welke de M&K overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan

aanvraag. 3. Indien de Opdrachtgever besluit om een door M&K voorbereide subsidieaanvraag niet in te dienen, in te trekken en/of de Werkzaamheden te staken, dient zij de door M&K gewerkte uren te vergoeden tegen de gebruikelijke uurtarieven van M&K. 4. Uitsluitend ter zake van WBSO-subsidieaanvragen geldt dat in het geval dat Opdrachtgever een lagere Bijdrage realiseert dan in de Beschikking is toegezegd, M&K op verzoek van Opdrachtgever met terugwerkende kracht een korting kan verlenen op het honorarium van M&K. Opdrachtgever kan hiertoe binnen 90 dagen na het eindigen van het kalenderjaar een voldoende onderbouwd verzoek indienen per e-mail

(administratie@mksubsidieadvies.nl), welk verzoek door M&K in behandeling zal worden genomen. Opdrachtgever is hierbij gehouden alle door M&K gewenste inlichtingen te verschaffen. Indien M&K een korting met terugwerkende kracht op het honorarium gerechtvaardigd acht, zal zij Opdrachtgever een creditfactuur sturen tot maximaal 50% van het gefactureerde honorarium en de hieraan verbonden betaling binnen 30 dagen voldoen.

Artikel 8 TERMIJN VAN UITVOERING 1. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing T: 085 273 6977 E: 

info@mksubsidieadvies.nl I: www.mksubsidieadvies.nl

KvK: 55427758 BTW: NL824070288B01 IBAN: NL91RABO0118114735

Pagina van 3

van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever M&K schriftelijk in gebreke te stellen. 2. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de Werkzaamheden dient te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

Artikel 9 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten Werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal M&K de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal M&K daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 10 CONTRACTDUUR; EINDE OVEREENKOMST 1. De Overeenkomst tussen M&K en Opdrachtgever wordt aangegaan met een looptijd van één jaar, tenzij M&K en Opdrachtgever anders overeenkomen, zoals opgenomen in de offerte. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de Overeenkomst steeds voor een aansluitende zelfde periode verlengd, tenzij één van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de lopende contractperiode schriftelijk heeft opgezegd. 2. M&K is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst eenzijdig op te zeggen dan wel te ontbinden, indien: a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst (daaronder begrepen deze algemene voorwaarden) niet of niet volledig nakomt; b) na het sluiten van de Overeenkomst M&K ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. c) Opdrachtgever op enig moment verzocht is een voorschot of een fixed fee voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst te betalen en betaling hiervan uitblijft of onvoldoende is. 3. In geval M&K de Overeenkomst op grond van dit artikel opzegt of ontbindt, wordt al hetgeen M&K uit welke hoofde dan ook van Opdrachtgever te vorderen heeft direct opeisbaar. 4. Indien Opdrachtgever na het eindigen van deze Overeenkomst een Bijdrage realiseert welke (mede) het gevolg is van eerder door M&K verrichtte Werkzaamheden en/of door M&K aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, is M&K gerechtigd tot een honorarium ter hoogte van 75% van het eerder door M&K hiervoor in rekening gebrachte honorarium van de desbetreffende aanvraag totdat er geen teksten die geschreven zijn door M&K meer gebruikt worden.

Artikel 11 TARIEVEN 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium (fixed fee) of No Cure No Pay overeenkomen. Indien No Cure No Pay (ook wel succesfee genoemd) is overeengekomen geldt dat 100% van de commissie gefactureerd wordt bij een schriftelijke toezegging (zie artikel 1: definitie beschikking). 2. Indien geen vast honorarium (fixed fee) of No Cure No Pay wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van M&K, geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het

honorarium en eventuele kostenramingen zijn altijd exclusief BTW. 3. Werkzaamheden van M&K die betrekking hebben op het bieden van ondersteuning bij een subsidie-controle bij Opdrachtgever geschiedt tegen een vast honorarium (fixed fee) van EUR 1.000, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. 4. Indien de offerte een inschatting van het aantal werkzame uren bevat, is deze niet bindend voor M&K. 5. M&K is gerechtigd het tarief jaarlijks te indexeren. De indexering zal worden gebaseerd op de stijging van de CPI alle huishoudens tussen de aanvangsdatum van de Overeenkomst en de datum van indexering van het tarief. Daarnaast behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de tarieven te verhogen indien de ontwikkeling van lonen, lasten, kosten en/of marktontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Voordat een tariefswijziging wordt doorgevoerd wordt Opdrachtgever hier schriftelijk van in kennis gesteld.

Artikel 12 BETALING 1. Het honorarium van M&K, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en M&K hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan M&K verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. 2. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door M&K aan te wijzen bankrekening. 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder lid 2 van artikel 12 genoemde termijn heeft betaald, is M&K gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van M&K vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. 4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die M&K maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van EUR 250 te vermeerderen met BTW. 5. M&K is gerechtigd om van de Opdrachtgever betaling van een voorschot of een fixed fee te verlangen, alvorens de opgedragen Werkzaamheden worden aangevangen of gecontinueerd. M&K is gerechtigd om een voorschot onder zich te houden gedurende de Overeenkomst. Na beëindiging van de Overeenkomst zal M&K dit voorschot verrekenen met haar eindfactuur. 6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 13 KLACHTENREGELING 1. Klachten met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie, waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan M&K kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan aan Opdrachtgever dienaangaande geen rechten meer toekomt. 2. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van M&K waarop de klacht geen betrekking heeft. 3. Indien M&K een gebrek in de verrichtte Werkzaamheden aangetoond acht, zal zij de keuze hebben tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of

de desbetreffende opdracht dan wel indien de Overeenkomst een looptijd heeft van meer dan zes maanden tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. 3. Indien en voor zover M&K een hiertoe strekkende verzekering mocht hebben afgesloten, zal de aansprakelijkheid van M&K jegens Opdrachtgever in plaats van het hiervoor zijn tot de in in dit de artikel betreffende bepaalde polis geregeerd vermelde Pagina worden voorwaarden door van en 4

respectievelijk gelimiteerd

bedragen, zulks onder opschortende voorwaarde, dat door verzekeraar(s) dekking aan M&K worden verleend. 4. Opdrachtgever vrijwaart M&K voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan M&K onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel

opzet of grove schuld van M&K. 5. Eventuele aanspraken van de of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen een

Opdrachtgever dienen binnen een vervaltermijn van één jaar na het restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald

ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de honorarium.

rechten van de Opdrachtgever zijn vervallen. 6. M&K is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, Artikel 14 GEHEIMHOUDING EN NON-CONCURRENTIE 1. M&K is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever tegenover derden. 2. M&K is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval M&K voor zichzelf optreedt in een tucht, civiele, of strafprocedure waarbij

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 7. De aansprakelijkheidsbeperkingen van M&K zijn alleen dan niet van toepassing wanneer de schade is veroorzaakt door opzet, ernstige nalatigheid of bewuste roekeloosheid van M&K of haar bestuurder(s). 8. De uren- en kostenadministratie van M&K alsmede de daaruit te verstrekken uittreksels strekken tot volledig bewijs van de omvang van de ten behoeve van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten. Opdrachtgever heeft de deze stukken van belang kunnen zijn. 3. Tenzij daartoe door M&K voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van M&K, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 4. Opdrachtgever zal geen medewerkers of opdrachtnemers van M&K, die

bevoegdheid om tegen die administratie en de daaruit vervaardigde uittreksels schriftelijk bewijs te leveren. 9. Indien M&K tezamen met één of meer andere opdrachtnemers van Opdrachtgever een opdracht heeft ontvangen, is ieder der opdrachtnemers aansprakelijk voor een tekortkoming in de door haar uitgevoerde (deel)Werkzaamheden. 10. Een rechtsvordering tegen M&K tot afgifte van de stukken welke M&K ter zake van de Overeenkomst onder zich heeft gekregen, verjaart 1 jaar na beëindiging van de Overeenkomst. direct of indirect met de uitvoering van de Werkzaamheden zijn belast, in dienst nemen of direct of indirect werkzaamheden laten verrichten, of

Artikel 17 OVERMACHT 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen hen daartoe bewegen, zowel gedurende de looptijd van de

van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg Overeenkomst als gedurende een periode van twee jaar daarna.

van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende Artikel 15 INTELLECTUELE EIGENDOM 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de met M&K gesloten Overeenkomst ontwikkelde of door M&K ter beschikking gestelde zaken (waaronder programmatuur, websites, teksten, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, aanvragen, evenals voorbereidend materiaal daarvan) berusten uitsluitend bij M&K en gaan in geen geval over op Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is

opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop M&K geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor M&K niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van M&K worden daaronder begrepen. 3. M&K heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat M&K overeengekomen. 2. Alle door M&K aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zijn uitsluitend bestemd om alleen door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

zijn verplichtingen had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5.

Artikel 16 AANSPRAKELIJKHEID 1 . M&K zal haar Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een adviseur kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is M&K voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. M&K is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ten tijde van het aangaan van de

Voor zover M&K ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is M&K gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Overeenkomst onvoorziene wijzigingen in wet- of regelgeving die verband houdt met subsidieverlening. 2. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van M&K die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is M&K voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor

Artikel 18 CONTRACTSOVERNEMING 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting of recht uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij M&K zich hiermee vooraf schriftelijk akkoord heeft verklaard. M&K is gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle

ter zake relevante (betalings-)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen. 2. In geval van contract overneming vrijwaart Opdrachtgever M&K ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (intern)nationale wet of

Pagina van 4

regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Artikel 19 VERVALTERMIJN Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens M&K in verband met het verrichten van Werkzaamheden door M&K in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 20 CONVERSIE Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan komt aan de desbetreffende betaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijke betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. Artikel 21 NAWERKING De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

Artikel 22 STRIJDIGE CLAUSULES In het geval deze algemene voorwaarden en de offerte onderlinge tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de offerte opgenomen voorwaarden.

Artikel 23 TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLENREGELING 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en M&K waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en M&K, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Productvoorwaarden – versie Juni 2015

1. Algemeen 

 1. Informatie

Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer de benodigde informatie verstrekken welke noodzakelijk wordt geacht voor het verzorgen haar dienstverlening. Opdrachtgever zal zich hierbij houden aan redelijke termijnen die opdrachtnemer aangeeft.

Indien opdrachtgever de genoemde termijnen niet naleeft en of onvolledige informatie en documentatie aanlevert kan opdrachtnemer niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die daaruit voortvloeien. Opdrachtnemer aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

 1. Geheimhouding

Bij het uitvoeren van onze activiteiten is opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden, tenzij de onderneming een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft.

 1. Volmacht

Opdrachtgever verleent aan opdrachtnemer de volmacht voor het indienen van aanvragen, corresponderen namens opdrachtgever en het uitvoeren van rechtshandelingen in het kader van de aanvragen.

 1. Facturatie
 • Uren * tarief: facturatie vindt periodiek (indien van toepassing wekelijks) plaats na afronden van de werkzaamheden.
 • Fixed Fee: facturatie vindt 50% plaats bij aanvang van de opdracht en 50% na afronding van de opdracht.
 • Succesfee: Wanneer de verstrekker een bijdrage schriftelijk heeft toegezegd brengt opdrachtnemer de verschuldigde commissie in rekening.
 1. Betalingstermijn

Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

 1. Correspondentie

Opdrachtgever verzendt van alle ontvangen correspondentie met betrekking tot de afgenomen diensten een afschrift aan opdrachtnemer. Indien opdrachtgever zelfstandig en zonder aanwezigheid van opdrachtnemer over onderwerpen aangaande de aanvragen besprekingen voert met de bevoegde instanties, zelfstandig schriftelijke correspondentie met de instanties voert en van ontvangen correspondentie geen afschrift aan opdrachtnemer toezend, kan opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen hiervan op het verloop van de aanvraag en afwikkeling van de aanvraag.

 1. Wetgeving

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor wijzigingen in de wetgeving die het verloop van de aanvragen kunnen beïnvloeden.

 1. Intrekking aanvragen

Indien opdrachtgever besluit om een door opdrachtnemer voorbereide aanvraag niet in te dienen of in te trekken, of besluit tot het niet voortzetten van de werkzaamheden, dient de opdrachtgever de door opdrachtnemer gewerkte uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief te vergoeden.

 1. Ureninschatting

Indien werkzaamheden op uren * tarief worden gefactureerd betreft de aangeboden offerte een inschatting van het aantal werkzame uren. Bij dreigende overschrijding van de inschatting zullen wij tijdig contact met u opnemen. Uiteraard doen wij er alles aan om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

 1. Toepassing Algemene Voorwaarden

Op de dienstverlening van opdrachtnemer en deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, welke te downloaden zijn van www.subsidycloud.com/algemene-voorwaarden. Door ondertekening van deze overeenkomst gaat opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2. Subsidieonderzoek / Subsidieabonnement

 1. Looptijd

De overeenkomst is aangegaan voor een minimale periode van een jaar, ingaande op de datum van ondertekening en wordt telkens, onder gelijkblijvende voorwaarden, stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar.

 1. Facturering

De facturering voor het subsidieonderzoek is onafhankelijk van de algemene facturering en vindt volledig plaats na datum van ondertekening van de overeenkomst.

 1. Opzegging

Partijen kunnen de overeenkomst opzeggen per aangetekende brief of e-mail (M&K moet een leesbevestiging hebben afgegeven). Deze brief of e-mail moet uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de lopende periode zijn ontvangen door de andere partij. Indien de overeenkomst niet wordt opgezegd wordt deze stilzwijgend tegen gelijke voorwaarden verlengd.

3. Subsidieaanvraag 

 1. Facturering

Wanneer de subsidieverstrekker een bijdrage schriftelijk heeft toegezegd brengt opdrachtnemer de verschuldigde commissie in rekening.

Uitsluitend voor de WBSO-RDA regeling geldt dat indien opdrachtgever minder subsidie realiseert de opdrachtgever dit binnen 90 dagen na het eindigen van het kalenderjaar per e-mail te communiceren naar support@mksubsidy.com.  Opdrachtnemer heeft het recht om onderbouwing op te vragen en dit te toetsen op volledigheid en betrouwbaarheid. Opdrachtnemer stuurt indien van toepassing een creditfactuur en maakt de gelden binnen 14 dagen over naar de opdrachtgever.

 1. Opzegging

Partijen kunnen de overeenkomst opzeggen per aangetekende brief of e-mail (M&K moet een leesbevestiging hebben afgegeven). Deze brief of e-mail moet uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de lopende periode zijn ontvangen door de andere partij. Indien de overeenkomst niet wordt opgezegd wordt deze stilzwijgend tegen gelijke voorwaarden verlengd.

4. Subsidiemanagement 

 1. Looptijd

De overeenkomst is aangegaan voor een minimale periode van een jaar, ingaande op de datum van ondertekening en wordt telkens, onder gelijkblijvende voorwaarden, stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst is het de opdrachtgever niet toegestaan om in samenwerking met een andere
intermediair een Subsidieaanvraag in te dienen.

 1. Facturering

Wanneer de subsidieverstrekker een bijdrage schriftelijk heeft toegezegd brengt opdrachtnemer de verschuldigde commissie in rekening.

Uitsluitend voor de WBSO-RDA regeling geldt dat indien opdrachtgever minder subsidie realiseert de opdrachtgever dit binnen 90 dagen na het eindigen van het kalenderjaar per e-mail te communiceren naar support@mksubsidy.com.  Opdrachtnemer heeft het recht om onderbouwing op te vragen en dit te toetsen op volledigheid en betrouwbaarheid. Opdrachtnemer stuurt indien van toepassing een creditfactuur en maakt de gelden binnen 14 dagen over naar de opdrachtgever.

 1. Opzegging

Partijen kunnen de overeenkomst opzeggen per aangetekende brief of e-mail (M&K moet een leesbevestiging hebben afgegeven). Deze brief of e-mail moet uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de lopende periode zijn ontvangen door de andere partij. Indien de overeenkomst niet wordt opgezegd wordt deze stilzwijgend tegen gelijke voorwaarden verlengd.

5. Innovatiebox 

 1. Beroepsvoorschriften

Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de van toepassing zijnde beroepsvoorschriften voor een belastingadviseur. In dat verband maken wij u erop attent dat hij bij de uitoefening van zijn functie als belastingadviseur gebonden is aan het Reglement Beroepsuitoefening Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.nob.net

 1. Wwft

Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij cliëntonderzoek te verrichten alvorens wij de opdracht kunnen aanvaarden. Voorts zijn wij op grond van de Wwft verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie bij of door een cliënt, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze normale werkzaamheden, te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer. Het doel van deze melding is het tegengaan van witwaspraktijken. Deze wet staat ons niet toe u op de hoogte te stellen van een door ons gedane melding.

Uit hoofde van bovenbeschreven cliëntenonderzoek verzoeken wij u vriendelijk ons een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe te sturen zodat wij u aan de hand daarvan kunnen identificeren. Deze kopie zullen wij bewaren in ons Wwft dossier dat wij verplicht bij te houden ter identificatie van onze cliënten. Hierop worden wij regelmatig gecontroleerd.

6. Projecttoets

Geen aanvullende voorwaarden

7. Administratieve support

Geen aanvullende voorwaarden

8. EIA/MIA plaatsing

Geen aanvullende voorwaarden

9. Business Plan

Geen aanvullende voorwaarden

10. R&D Plan

Geen aanvullende voorwaarden

11. Kredietaanvraag

Geen aanvullende voorwaarden

12. Financieringsmemorandum

Geen aanvullende voorwaarden

13. Crowdfunding campagne

Geen aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Versie September 2014

Artikel 1 ALGEMEEN

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • opdrachtgever: de partij die opdracht geeft respectievelijk zijn rechtsopvolger(s)
 • opdrachtnemer: Maas & Kleiberg Subsidieadvies resp. zijn
  rechtsopvolger(s)
 • opdracht c.q. overeenkomst: de overeenkomst tot advies en
  dienstverlening met betrekking tot subsidies.

Artikel 2 WERKINGSSFEER

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.

3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van deze nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zoveel mogelijk in acht worden genomen.

Artikel 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

1. De door opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn
gelde gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door
opdrachtgever ondertekende bevestiging van de offerte door opdrachtnemer retour is ontvangen.

Artikel 5 TERBESCHIKKING STELLING VAN INFORMATIE

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit
de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan opdrachtnemer ter beschikking
zijn gesteld, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

1. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resul-taten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

Artikel 7 TERMIJN VAN UITVOERING

1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

2. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dient te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

Artikel 8 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4. In afwijking van lid 2 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 CONTRACTDUUR

1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigende offerte/opdrachtbevestiging en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Opdrachtnemer is overigens bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

3. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie.

4. Opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan
toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voor-behoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Artikel 10 HONORARIUM

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het honorarium is exclusief BTW.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

Artikel 11 BETALING

1. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij

opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

2. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuld-verrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

3. Indien opdrachtgever niet binnen de onder lid 2 van artikel 10 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van 250 Euro te vermeerderen met BTW.

5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 12 RECLAMES

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie, waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer
de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van
de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 13 GEHEIMHOUDING

1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden.

2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Artikel 14 INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15 AANSPRAKELIJKHEID

1 . Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een adviseur kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is
opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

2. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht danwel indien de opdracht een looptijd heeft van meer dan zes maanden tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

3. Indien en voor zover opdrachtnemer een hiertoe strekkende verzekering mocht hebben afgesloten, zal de aansprakelijkheid van opdracht-nemer jegens opdrachtgever in plaats van het hiervoor in dit artikel bepaalde geregeerd worden door en gelimiteerd zijn tot de in de betreffende polis vermelde voorwaarden respectievelijk bedragen, zulks onder opschortende voorwaarde, dat door verzekeraar(s) dekking aan opdrachtnemer worden verleend.

4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever

aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

5. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen een vervaltermijn van één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de rechten van de opdrachtgever zijn vervallen.

6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De uren- en kostenadministratie van opdrachtnemer alsmede de daaruit te verstrekken uittreksels strekken tot volledig bewijs van de omvang van de ten behoeve van opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om tegen die administratie en de daaruit vervaardigde uittreksels schriftelijk bewijs te leveren.

8. Indien opdrachtnemer tezamen met één of meer andere opdracht-nemers van opdrachtgever een opdracht heeft ontvangen, is ieder der opdrachtnemers aansprakelijk voor een tekortkoming in de door hem uitgevoerde (deel)werkzaamheden.

9. Een rechtsvordering tegen opdrachtnemer tot afgifte van de stukken welke opdrachtnemer ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, verjaart 1 jaar na beëindiging van de opdracht.

Artikel 16 OVERMACHT

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.

3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 CONTRACTSOVERNEMING

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings) verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

2. In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (intern)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Artikel 18 VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdracht-gever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met
het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 19 CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan komt aan de desbetreffende betaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijke betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 20 NAWERKING

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

Artikel 23 STRIJDIGE CLAUSULES

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderlinge tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 24 TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLENREGELING

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Rotterdam.